Algemene Voorwaarden

Terug naar overzicht

For English version scroll down

Nederlandse versie

ITV Studios Holding B.V. en haar groepsvennootschappen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten door ITV Studios Netherlands B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
(Eind)Resultaat: het resultaat van welke aard in welke vorm dan ook van de Werkzaamheden al dan niet tot stand gekomen met behulp van zaken van Opdrachtgever of van Opdrachtnemer (mogelijk in samenwerking met een derde).
Intellectuele Eigendomsrechten: alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten wereldwijd (waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt auteursrechten en naburige rechten) die zien op iedere thans bekende en functioneel of commercieel daarmee vergelijkbare wijze van exploitatie van de individuele bijdrage van Opdrachtnemer, Uitvoerend Medewerker en/of van iedere andere derde partij die betrokken is bij de Werkzaamheden die onder de Overeenkomst tot stand komen en/of het (Eind)Resultaat.
Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever bij de Overeenkomst.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarmee Opdrachtgever opdracht aan Opdrachtnemer geeft om de Werkzaamheden te verrichten.
Uitvoerend Medewerker: iedere natuurlijk persoon die door Opdrachtnemer, die tevens rechtspersoon is, ter beschikking wordt gesteld voor het uitvoeren van de Werkzaamheden.
Vergoeding: de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor de uitvoering van de Werkzaamheden overeengekomen vergoeding in Euro’s.
Werkzaamheden: de werkzaamheden die Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst voor Opdrachtgever verricht respectievelijk levert, al dan niet ten behoeve van het (Eind)Resultaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk van toepassing op de Overeenkomst en maken daarvan deel uit. Door Opdrachtnemer gebruikte algemene voorwaarden (eigen voorwaarden of branche voorwaarden) zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
2.2 Bij tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, hebben de bepalingen van de overeenkomst voorrang.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldend als deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Werkzaamheden

3.1 De Werkzaamheden worden vastgelegd in de Overeenkomst.
3.2 De opdracht tot het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt door Opdrachtgever verleend en door Opdrachtnemer aanvaard onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
3.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen met wederzijdse instemming de Overeenkomst schriftelijk wijzigen.

Artikel 4 – Vergoeding

4.1 Opdrachtnemer ontvangt voor de Werkzaamheden de Vergoeding. Deze kan bestaan uit:
A) de Vergoeding op basis van een door Opdrachtnemer verstrekte en door Opdrachtgever geaccordeerde offerte; of
B) de Vergoeding op basis van een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen vergoeding zoals opgenomen in de Overeenkomst.
De Vergoeding is in beide gevallen exclusief BTW.
4.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd enige meerkosten of een andere vorm van naheffing aan Opdrachtgever in rekening te brengen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
4.3 Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Vergoeding als genoemd onder artikel 4.1.B zijn overeengekomen en Opdrachtnemer dan wel de Uitvoerend Medewerker is verhinderd als gevolg van ziekte, verlof, nationale feestdagen of een andere oorzaak die voor zijn risico komt, dan zal de Vergoeding verhoudingsgewijs worden aangepast en uitgekeerd.
4.4 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden maandelijks en in ieder geval uiterlijk 30 dagen na afloop van de Werkzaamheden factureren onder vermelding van een gespecificeerde opgave van de uitgevoerde Werkzaamheden en de toepasselijke BTW. Na ontvangst van een deugdelijke factuur zal Opdrachtgever deze binnen 30 dagen betalen.
4.5 Na voldoening van de Vergoeding heeft Opdrachtnemer niets meer van Opdrachtgever te vorderen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
4.6 Opdrachtgever heeft het recht betalingen op te schorten indien zij van mening is dat Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer de tekortkoming niet binnen een door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn herstelt, is Opdrachtgever gerechtigd dat gedeelte van de factuur niet uit te betalen dat naar het redelijk oordeel van Opdrachtgever in verhouding staat tot de tekortkoming. Dit laat de overige rechten van Opdrachtgever onder de wet en onder de Overeenkomst onverlet.
4.7 Opdrachtnemer heeft niet het recht om enige vordering op Opdrachtgever te verrekenen.

Artikel 5 – Uitvoering Werkzaamheden en oplevering (Eind)Resultaat

5.1 Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker zullen de Werkzaamheden naar beste kunnen uit voeren en zich tevens waar nodig flexibel opstellen. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Opdrachtnemer zich houden aan de regels voor normaal zakelijk verkeer. Opdrachtnemer en Uitvoerend Medewerker zullen zich onthouden van handelingen waardoor de goede naam van Opdrachtgever geschaad zou kunnen worden.
5.2 Opdrachtnemer heeft niet het recht de Werkzaamheden op te schorten.
5.3 De door Opdrachtgever aangegeven levertijden zijn fataal en overschrijding daarvan wordt aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming.
5.4 Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever zo vaak als redelijkerwijs mogelijk is, en op eerste verzoek van Opdrachtgever, te informeren over de voortgang van de Werkzaamheden.
5.5 Als sprake is van een (Eind)Resultaat staat Opdrachtnemer er voor in dat het (Eind)Resultaat aan alle kwaliteitseisen en technische normen voldoet die daarop van toepassing zijn en redelijkerwijs daaraan kunnen worden gesteld.
5.6 Indien Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden het (Eind)Resultaat eerst in concept moet aanleveren, heeft Opdrachtgever het recht om aangeleverde concepten te weigeren of te laten aanpassen zonder dat daar enige nadere vergoeding tegenover staat, indien de concepten naar het redelijke oordeel van Opdrachtgever niet in overeenstemming zijn met de aanleverspecificaties. Een aanpassing van concept(en) wordt niet aangemerkt als een wijziging van de Overeenkomst.
5.7 Het risico van het (Eind)Resultaat gaat eerst over op Opdrachtgever na levering daarvan bij een door Opdrachtgever op te geven locatie. Opdrachtnemer garandeert voldoende verzekerd te zijn tegen schade aan het (Eind)Resultaat gedurende de tijd dat dergelijke schade voor risico van Opdrachtnemer komt (voorafgaand aan de genoemde levering).
5.8 Opdrachtgever is nimmer verplicht om (een gedeelte van) het (Eind)Resultaat te gebruiken, op welke wijze dan ook.
5.9 Opdrachtnemer is verplicht alle door Opdrachtgever geconstateerde gebreken aan het (Eind)Resultaat binnen een door Opdrachtgever te stellen termijn te herstellen, zonder hiervoor additionele bedragen te berekenen.
5.10 Opdrachtnemer is onverminderd het in artikel 7.3 aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van Opdrachtnemer aan het (Eind)Resultaat. Opdrachtnemer garandeert adequaat verzekerd te zijn tegen voornoemde schade.
5.11 Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, of op eerste verzoek van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer het (Eind) Resultaat aan Opdrachtgever of een aangewezen derde retourneren. Deze bepaling geldt niet indien er sprake is van huur of bruikleen.
5.12 De Opdrachtnemer doet afstand van enig recht van retentie met betrekking tot het (Eind)Resultaat.

Artikel 6 – Belastingen en premies

6.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever sluiten met de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 e.v. BW. Opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk ten opzichte van Opdrachtgever volledig zelfstandig te zijn en dat Opdrachtnemer dan wel Uitvoerend Medewerker geen arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan met Opdrachtgever in de zin van art. 7:610 e.v. BW Opdrachtnemer en Uitvoerend Medewerker zullen al datgene doen dat nodig is om te verhinderen dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat tussen Opdrachtnemer of Uitvoerend Medewerker en Opdrachtgever. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken ter zake.
6.2 Indien sprake is van Werkzaamheden waarop de fiscale ‘artiestenregeling’ van toepassing is en er namens Opdrachtnemer gefactureerd wordt, dan verbindt Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever om tijdig een geldige inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) te overleggen van degene die factureert. Na betaling aan degene die namens Opdrachtnemer factureert, heeft Opdrachtnemer niets meer te vorderen van Opdrachtgever.
6.3 Bij aanvaarding van de opdracht of in de situatie dat een aanvraag nog bij de autoriteit in behandeling is, dient na afgifte van de IPV terstond een afschrift hiervan aan Opdrachtgever te worden verstrekt. Zolang Opdrachtnemer niet de bedoelde IPV kan overleggen, is Opdrachtgever gerechtigd betaling van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen op te schorten dan wel deze uit te betalen onder inhouding van loonheffing en premies werknemersverzekeringen inclusief werkgeversopslagen.
6.4 De Vergoeding vormt het bruto honorarium van Opdrachtnemer met inbegrip van werkgeversopslagen. Eventuele naheffingen, rentes en boetes gebaseerd op de aan Opdrachtnemer uitbetaalde bedragen – ongeacht of zij worden opgelegd aan Opdrachtgever, Opdrachtnemer of Uitvoerend Medewerker – komen geheel en al voor rekening van Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker, die Opdrachtgever hiervoor vrijwaart. Indien Opdrachtgever geconfronteerd wordt met naheffingsaanslagen, of daartoe een aankondiging ontvangt, zal zij Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker hiervan binnen de wettelijke bezwaartermijn(en) in kennis stellen en Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker de mogelijkheid geven, in overleg met Opdrachtgever, hiertegen verweer te voeren.
6.5 In het geval waarin Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht waarop de fiscale ‘artiestenregeling’ van toepassing is en Opdrachtnemer zelfstandig factureert, kan – in overleg en overeenstemming met Opdrachtgever – door middel van een eigen verklaring van Opdrachtnemer worden geopteerd om de artiestenregeling niet toe te passen. Deze verklaring zal tevens moeten worden opgenomen op de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uit
te reiken factuur.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtnemer

7.1 De Werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd door Opdrachtnemer dan wel Uitvoerend Medewerker.
7.2 Bij ontstentenis van Opdrachtnemer of Uitvoerend Medewerker heeft Opdrachtgever het recht om van Opdrachtnemer te verlangen dat de Werkzaamheden worden uitgevoerd door een andere natuurlijke persoon, die naar het oordeel van Opdrachtgever zal voldoen aan de door Opdrachtgever in redelijkheid te stellen eisen.
7.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever derde partijen (anders dan Uitvoerend Medewerker) in te schakelen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd om voorwaarden te stellen aan eventueel door haar te geven toestemming. Opdrachtnemer is te allen tijde aansprakelijk voor het handelen of nalaten van Uitvoerend Medewerker en/of door haar ingeschakelde derde partijen.
7.4 Opdrachtnemer zal zich zowel tijdens de Overeenkomst als gedurende een periode van 1 (een) jaar daarna onthouden om personen over te halen elders werkzaamheden of diensten te verrichten, alsmede het in dienst nemen of hebben en het te werk stellen van zodanige personen. Voorgaande ziet op personen die op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst en de hieraan voorafgaande periode van 1 (één) jaar in dienst zijn (geweest) van Opdrachtgever.
7.5 Wanneer Opdrachtnemer dan wel Uitvoerend Medewerker naast en tijdens de duur van de Overeenkomst met Opdrachtgever voor en door derden wordt verzocht werkzaamheden te verrichten, waarvan Opdrachtnemer dan wel Uitvoerend Medewerker redelijkerwijs kan verwachten dat deze zullen conflicteren met diens verplichtingen jegens Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer dit vooraf met Opdrachtgever te bespreken.

Artikel 8 – (Intellectuele) Eigendomsrechten

8.1 Voor zover er sprake is van Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Werkzaamheden en/of het (Eind)Resultaat – komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in aanvulling op het bepaalde inzake de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten in de Overeenkomst het volgende overeen.
8.2 Opdrachtnemer en Uitvoerend Medewerker garanderen dat zij beschikkingsbevoegd zijn en dat de in de Overeenkomst opgenomen overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten rechtsgeldig tot stand is gekomen. De in de Overeenkomst opgenomen overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten is onherroepelijk en onvoorwaardelijk Opdrachtgever is dan ook volledig vrij om de Intellectuele Eigendomsrechten zonder enige beperking, wereldwijd, geheel of gedeeltelijk, al dan niet in gewijzigde vorm, op welke wijze, in welke omvang, in welke huidige en toekomstige al dan niet gewijzigde vorm en via welk huidig en toekomstig medium dan ook te (doen) exploiteren (waaronder in ieder geval begrepen de exploitatie door middel van televisie, radio, internet, (mobiele) telefonie, kabel, satelliet, video, DVD, CD, CD-Rom, Blu-ray, tijdschriften, boeken, etc.). Opdrachtnemer erkent uitdrukkelijk dat deze overdracht tot gevolg heeft dat het Opdrachtnemer noch Uitvoerend Medewerker is toegestaan om zonder toestemming van Opdrachtgever enige Intellectuele Eigendomsrechten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, noch op enige andere wijze te gebruiken of te exploiteren.
8.3 Opdrachtnemer garandeert dat (i) hetgeen Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker tot stand brengt in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden en/of (ii) het (Eind)Resultaat geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van alle aanspraken, en alle schade voortvloeiend daaruit (waaronder begrepen maar niet beperkt de kosten voor juridische bijstand alsmede schikkingsbedragen), in verband met een schending van deze garantie.
8.4 Opdrachtnemer en Uitvoerend Medewerker doen afstand van alle persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 en 45e Auteurswet en artikel 4 en 5 Wet Naburige Rechten en van alle buitenlandse equivalenten daarvan, voor zover deze wetten in die mogelijkheid voorzien.
8.5 Opdrachtnemer en Uitvoerend Medewerker zullen – zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan – voor zover de in dit artikel genoemde overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten en/of de afstand van persoonlijkheidsrechten naar het oordeel van Opdrachtgever mogelijk nog niet (volledig) rechtsgeldig tot stand zou zijn gekomen, volledige medewerking te verlenen om die overdracht/afstand alsnog te bewerkstelligen, waaronder mede begrepen het ondertekenen van documenten.
8.6 Opdrachtnemer en Uitvoerend Medewerker zullen – zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na beëindiging daarvan – alle verzochte medewerking verlenen om de Intellectuele Eigendomsrechten geldend te maken jegens derden.
8.7 Opdrachtnemer staat ervoor in dat Uitvoerend Medewerker zich conformeert aan de verplichtingen in de Overeenkomst, aan deze voorwaarden, aan het (Eind)Resultaat en in het bijzonder aan dit artikel 8. Opdrachtnemer garandeert dat Uitvoerend Medewerker en alle andere natuurlijke personen betrokken bij de Werkzaamheden zonder nadere voorwaarden van Opdrachtnemer en op eerste verzoek alle door Opdrachtgever verzochte medewerking zullen verlenen teneinde de in dit artikel genoemde overdracht en afstand van rechten nader te formaliseren, waaronder mede begrepen het ondertekenen van documenten. Onverminderd het hierna bepaalde is Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van schending van de in dit artikel genoemde garanties.
8.8 Opdrachtnemer verklaart hierbij dat de Vergoeding genoegzaam compensatie biedt voor de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten. De Vergoeding omvat tevens de in de artikelen 25c lid 1 en 45d lid 1 Auteurswet genoemde billijke vergoeding. De in de Overeenkomst omschreven overdracht van rechten laat eventuele vergoedingsaanspraken voor Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker die rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de aanspraken op de leenrecht- en thuiskopievergoedingen en de proportionele vergoeding op basis van artikel 45d lid 2 Aw onverlet.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker zullen zowel tijdens de Overeenkomst als na afloop daarvan op geen enkele manier aan derden direct of indirect, op welke manier dan ook, enige mededeling doen van of aangaande hetgeen bij de uitvoering van de Overeenkomst tot haar kennis is gekomen in verband met de bedrijfsvoering en belangen van Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingen, en in het bijzonder hetgeen Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker ter kennis is gekomen over zakelijke belangen, de bedrijfsvoering of privé aangelegenheden (aldus in de ruimste zin) betreffende (de aandeelhouders en directeuren van) Opdrachtgever. Dit geldt ook ten aanzien van informatie die Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker voor, tijdens of na afloop van Overeenkomst tot haar is gekomen over de Werkzaamheden, het Eind(Resultaat) en/of de totstandkoming, opnamen, de productie, het verloop en/of de voorbereiding van een programma. Tevens geldt deze geheimhouding voor verspreiding van alle hiervoor bedoelde informatie via social media, zoals Instagram, Facebook, blogs, YouTube, Twitter, Snapchat en LinkedIn. Ook zal Opdrachtnemer zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na afloop daarvan geen beeld- en/of geluidsopnamen, zoals foto’s en/of video-opnames, maken of laten maken of openbaar (laten) maken. Ook het plaatsen van materiaal op privépagina’s van social media valt hieronder. Deze geheimhouding omvat mede alle gegevens betreffende overige relaties van Opdrachtgever waarvan Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker uit hoofde van de Werkzaamheden dan wel de Overeenkomst kennis heeft genomen.
9.2 Na beëindiging van de Overeenkomst, dan wel op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker alle ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie binnen tien (10) werkdagen aan Opdrachtgever retourneren en/of uit zijn/haar elektronische bestanden verwijderen en vernietigen (met schriftelijke bevestiging van vernietiging).
9.3 Het is Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever het bestaan en de uitvoering van de Overeenkomst in de publiciteit te brengen dan wel op andere wijze hiermee publiciteit te maken. Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker heeft derhalve de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever nodig voor het gebruik van de handelsnaam, merk, of enig ander onderscheidingsteken van Opdrachtgever, bijvoorbeeld als referentie.
9.4 Echter, geldt geheimhoudingsverplichting uitdrukkelijk niet voor de situatie waarin Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker een melding wenst te doen van grensoverschrijdend gedrag, een ongeval en/of een misstand ten aanzien van de Werkzaamheden. Voor dergelijke meldingen zijn diverse meldpunten voorhanden, zowel bij Opdrachtgever als via onafhankelijke meldpunten. In alle gevallen is de Speaking Up Policy van Opdrachtgever van toepassing, die te vinden is op de website van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtnemer, en/of Uitvoerend Medewerker of eventuele ingeschakelde derden, van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt door de opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever.
10.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten voor juridische bijstand alsmede schikkingsbedragen) in verband met de niet-nakoming door Opdrachtnemer dan wel Uitvoerend Medewerker van de bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden.
10.3 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade zoals gedefinieerd in artikel 6:95 BW e.v. voortvloeiend uit en/of ontstaan in samenhang met elke schending van de Overeenkomst of deze voorwaarden.
10.4 Opdrachtnemer garandeert gedurende de looptijd van de Overeenkomst voldoende verzekerd te zijn tegen alle schade (inclusief maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel of door dood) die voort kan vloeien en/of ontstaat in samenhang met de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek Opdrachtgever inzage geven in de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

Artikel 11 – Duur en beëindiging

11.1 Voor zover van toepassing wordt de duur van de Overeenkomst in de Overeenkomst vastgelegd. Na afloop van de duur of de voltooiing van de Werkzaamheden eindigt de Overeenkomst van rechtswege zonder dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer enige nadere (schade)vergoeding verschuldigd is.
11.2 Onverminderd hetgeen is bepaald in boek 6 BW, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige vergoeding van schade verplicht te zijn, indien Opdrachtnemer wordt ontbonden of geliquideerd, haar faillissement wordt aangevraagd of zij dat zelf aanvraagt, failliet is verklaard, surséance van betaling verzoekt of wordt verleend, indien de zeggenschap in de onderneming van Opdrachtnemer voor meer dan 50% in handen komt van een andere partij.
11.3 Indien nakoming door Opdrachtnemer onmogelijk is wegens overmacht, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding van schade verplicht te zijn, indien de overmacht al dan niet onderbroken langer voortduurt dan 14 dagen.
11.4 Onverminderd het voorgaande is Opdrachtgever gerechtigd op elk moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder jegens Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Opdrachtgever zal wel de Vergoeding in redelijkheid naar rato van de daadwerkelijk verrichte Werkzaamheden uitkeren.
11.5 De artikelen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 zullen na beëindiging (of ontbinding) van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

Artikel 12 – Boete

Opdrachtnemer is een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van EUR 2.500,- per overtreding van één of meer van de bepalingen uit artikel 7, 8 of 9, onverminderd het recht van Opdrachtgever om volledige schadevergoeding of nakoming te vorderen. De artikelen 6:92 en 6:93 BW zijn niet van toepassing. Echter, geldt de boete uitdrukkelijk niet voor de situatie waarin Opdrachtnemer en/of Uitvoerend Medewerker een melding wenst te doen van grensoverschrijdend gedrag, een ongeval en/of een misstand ten aanzien van de Werkzaamheden. Voor dergelijke meldingen zijn diverse meldpunten voorhanden, zowel bij Opdrachtgever als via onafhankelijke meldpunten. In alle gevallen is de Speaking Up Policy van Opdrachtgever van toepassing, die te vinden is op de website van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1 De Overeenkomst bevat alle afspraken die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gemaakt en treedt in de plaats van alle eventuele eerdere overeenkomsten (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk dan wel anderszins die ter zake van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gesloten.
13.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan diens rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden over te dragen.
13.3 Het is Opdrachtgever te allen tijde toegestaan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. Opdrachtnemer geeft daar hierbij bij voorbaat haar toestemming voor.
13.4 De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een door zowel Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekend schriftelijk document. Opdrachtgever is gerechtigd deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal deze wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen.
13.5 Mocht komen vast te staan dat een van de in de Overeenkomst opgenomen artikelen nietig is dan tast die nietigheid de geldigheid van de overige in de Overeenkomst opgenomen bepalingen niet aan. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden om een nieuwe, niet-nietige bepaling overeen te komen.
13.6 Opdrachtnemer garandeert dat zij op geen enkele wijze aan corruptie schuldig is of zich aan corruptie schuldig maakt.
13.7 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever toegang verstrekken tot alle informatie aangaande om vast te stellen dat er geen sprake is van corruptie.
13.8 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van alle gevolgen van het schenden van de anti-corruptie garantie.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1 Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing.
14.2 Alle geschillen of procedures die in verband met deze voorwaarden of hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, ongeacht de aard, contractueel dan wel buiten contractueel, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


English version

These General Conditions of ITV Studios Holding B.V. govern all agreements entered into by ITV Studios Netherlands B.V. (the “Principal”).

Article 1 – Definitions

The following definitions are used in these General Conditions:
End Result: the outcome, of any nature and in any form, of the Work, whether or not achieved using items of the Principal or the Service Provider (possibly in consultation with a third party).
Intellectual Property Rights: all current and future intellectual property rights worldwide (including but not limited to copyrights and neighbouring rights) that relate to all currently known and functionally or commercially similar methods of exploitation of the individual contribution from the Service Provider, the Assigned Employee or any other third party involved in the Work performed under the Agreement or the End Result.
Service Provider: the Principal’s other party to the Agreement.
Agreement: the service agreement in which the Principal instructs the Service Provider to perform the Work.
Assigned Employee: every natural person made available by the Service Provider, also being a legal entity, to perform the Work.
Fee: the fee agreed on between the Service Provider and the Principal for the performance of the Work, denominated in euros.
Work: the work performed or delivered by the Service Provider for the Principal under the Agreement, whether or not for the End Result.

Article 2 – Applicability

2.1 These General Conditions are inextricably linked with and form an integral part of the Agreement. Any general conditions used by the Service Provider (its own conditions or sectoral conditions) do not apply to the Agreement.
2.2 In the event of inconsistencies between these General Conditions and the Agreement, the provisions of the Agreement prevail.
2.3 Any agreements that differ from those set out in these General Conditions must be recorded in the Agreement in order to be valid.

Article 3 – Work
3.1 The Work is set out in the Agreement.
3.2 The instruction to perform the Work is given by the Principal and accepted by the Service Provider on the conditions recorded in the Agreement.
3.3 The Service Provider and the Principal may amend the Agreement in writing by mutual consent.

Article 4 – Fee

4.1 The Service Provider is paid the Fee for the Work. The Fee may be: (A) based on an offer made by the Service Provider and approved by the Principal; or (B) based on a fee agreed on between the Principal and the Service Provider as recorded in the Agreement. In both cases the Fee is exclusive of VAT.
4.2 The Service Provider may not charge the Principal any additional costs or any other subsequent costs without the Principal’s prior written consent.
4.3 If the Principal and the Service Provider have agreed on a Fee as referred to in Article 4.1(B) and the Service Provider or the Assigned Employee is prevented from performing the Work due to sickness, leave, a public holiday or any other cause at their risk, the Fee is adjusted and paid accordingly.
4.4 The Service Provider invoices the Work on a monthly basis, in any event no later than 30 days after completion of the Work, providing an itemised statement of the Work
performed and the VAT in question. On receipt of a proper invoice, the Principal pays that invoice within 30 days.
4.5 The Service Provider has no further claims against the Principal when the Fee has been paid. The Service Provider indemnifies the Principal against any third-party claim
in that regard.
4.6 The Principal may suspend payment if in its opinion the Service Provider or the Assigned Employee is in breach of their obligations under the Agreement. If the Service
Provider fails to remedy the breach within a reasonable period set by the Principal, the Principal has the right not to pay a part of the invoice that, in the Principal’s reasonable
opinion, is proportionate to the breach, without prejudice to the Principal’s other statutory and contractual rights.
4.7 The Service Provider does not have the right to set off any claim against the Principal.

Article 5 – Performance of the Work and delivery of the End Result

5.1 The Service Provider and the Assigned Employee perform the Work to the best of their ability and adopt a flexible approach where necessary. When performing the Work
the Service Provider complies with the rules of customary business transaction. The Service Provider and the Assigned Employee refrain from any acts that might harm the
Principal’s reputation.
5.2 The Service Provider may not suspend the Work.
5.3 The delivery times stated by the Service Provider are strict deadlines; exceeding of those deadlines is regarded as attributable breach.
5.4 The Service Provider informs the Principal as often as is reasonably possible and at the Principal’s first request about the progress of the Work.
5.5 If an End Result is delivered, the Service Provider warrants that the End Result meets all quality requirements and technical standards that apply to it and that can reasonably be set in that regard.
5.6 If the Service Provider is required in respect of the Work first to provide a draft of the End Result, the Principal may reject drafts provided or have them changed without any further fee being due if, in the Principal’s reasonable opinion, the drafts are not in conformity with the delivery specifications. A change to a draft is not regarded as an
amendment to the Agreement.
5.7 The risk in the End Result does not pass to the Principal until it is delivered at a location stated by the Principal. The Service Provider warrants that it is adequately
insured against damage to the End Result during the period in which such damage is at the Service Provider’s risk (before the aforesaid delivery).
5.8 The Principal is in no event required to use all or part of the End Result, in any manner.
5.9 The Service Provider must repair any defects of the End Result established by the Principal within a period set by the Principal, without charging any additional amounts.
5.10 Without prejudice to Article 7.3, the Service Provider is liable for loss inflicted on the End Result by acts or omissions of the Service Provider. The Service Provider warrants that it is adequately insured against such damage.
5.11 On termination of the Agreement for any reason, or at the Principal’s first request, the Service Provider must return the End Result to the Principal or to a designated third
party. This provision does not apply in the event of lease or loan.
5.12 The Service Provider waives any right of retention with regard to the End Result.

Article 6 – Taxes and social security contributions

6.1 By signing the Agreement, the Service Provider and the Principal enter into a services agreement under Sections 7:400 et seq. of the Dutch Civil Code. The Service Provider
expressly declares towards the Principal that it is fully independent and that the Service Provider or the Assigned Employee does not wish to enter into an employment contract
with the Principal within the meaning of Sections 7:610 et seq. of the Dutch Civil Code. The Service Provider and the Assigned Employee must make every effort to prevent an
employment contract from arising between the Service Provider or Assigned Employee and the Principal. The Service Provider indemnifies the Principal against any and all
claims in that regard.
6.2 If Work is involved to which the artiestenregeling (tax facility for performing artists) applies and Work is invoiced on behalf of the Service Provider, the Service Provider
undertakes towards the Principal to submit in a timely manner a valid withholding agent certificate (IPV) of the invoicing party. After payment to the party that has invoiced the Work on behalf of the Service Provider, the Service Provider has no further claims against the Principal.
6.3 On acceptance of the assignment or in a situation in which an application is still being handled by the authority in question, a copy of the IPV must be presented to the Principal immediately after it is issued. Until the Service Provider can submit that IPV, the Principal has the right to suspend payment of the amounts invoiced by the Service Provider or to pay them while withholding wage tax and employee insurance contributions, including employer surcharges.
6.4 The Fee constitutes the Service Provider’s gross remuneration, including employer surcharges. Any additional tax assessments, interest and penalties based on the amounts paid to the Service Provider, regardless of whether they are imposed on the Principal, the Service Provider or the Assigned Employee, are payable in their entirety
by the Service Provider and/or the Assigned Employee, which indemnifies the Principal in that regard. If the Principal is confronted with any additional tax assessments or receives notification of such assessments, it informs the Service Provider and/or the Assigned Employee accordingly within the statutory objection period(s) and gives the
Service Provider and/or the Assigned Employee the possibility, in consultation with the Principal, to file an objection.
6.5 If the Service Provider performs work governed by the artiestenregeling and invoices independently, it is possible, in consultation with the Principal and with its consent, to opt not to apply the artiestenregeling, by having the Service Provider submit a statement to that effect. That statement must also be included in the invoice presented to the Principal by the Service Provider.

Article 7 – Service Provider’s obligations

7.1 The Work may be performed only by the Service Provider or the Assigned Employee.
7.2 If the Service Provider or the Assigned Employee is unable to perform the Work, the Principal may demand of the Service Provider that the Work be performed by another
natural person, who must meet the reasonable requirements set by the Principal in the Principal’s opinion.
7.3 Without the Principal’s prior written consent, the Service Provider may not engage any third parties (other than the Assigned Employee) in the performance of the
Agreement. The Principal may make its consent, if any, subject to conditions. The Service Provider is liable at all times for the actions or omissions of the Assigned Employee or any third party engaged by it.
7.4 Both during the term of the Agreement and for a period of one (1) year after its termination, the Service Provider must refrain from any attempt to persuade persons to perform work or provide services elsewhere, and from hiring such persons or putting them to work. This applies to persons who have been in the Principal’s employment at any time during the term of the Agreement and in the preceding period of one (1) year.
7.5 If in addition to and during the term of the Agreement with the Principal the Service Provider or the Assigned Employee is requested by third parties to perform work for third parties of which the Service Provider or the Assigned Employee can reasonably expect that it will conflict with their obligations towards the Principal, the Service Provider must consult with the Principal beforehand.

Article 8 – Intellectual Property Rights

8.1 Insofar as the Work or the End Result is governed by Intellectual Property Rights, the Principal and the Service Provider agree as follows in addition to the provisions regarding the transfer of the Intellectual Property Rights in the Agreement.
8.2 The Service Provider and the Assigned Employee warrant that they have power of disposition and that the transfer of Intellectual Property Rights recorded in the Agreement has been validly effected. The transfer of Intellectual Property Rights recorded in the Agreement is irrevocable and unconditional. The Principal is therefore entirely free to exploit or arrange for the exploitation of the Intellectual Property Rights without any restriction, worldwide, in whole or in part, in their current form or in an amended form, in any manner, to any extent, and via any current or future medium whatsoever (in any event including exploitation by means of television, radio, the Internet, telephony and mobile telephony, cable, satellite, video, DVD, CD, CD-ROM, Blu-ray, magazines, books, etc.). The Service Provider expressly acknowledges that this transfer means that neither the Service Provider nor the Assigned Employee may multiply or disclose or otherwise use or exploit any Intellectual Property Rights without the Principal’s consent.
8.3 The Service Provider warrants that (i) the results achieved by the Service Provider or the Assigned Employee in performing the Work; and (ii) the End Result do not infringe any third-party intellectual property rights. The Service Provider indemnifies the Principal against any claims and against any resulting loss (including but not limited to the costs of legal assistance and settlement amounts) related to the breach of this warranty.
8.4 The Service Provider and the Assigned Employee waive all personality rights within the meaning of Section 25 of the Auteurs wet (Copyright Act) and Section 5 of the Wet
Naburige Rechten (Neighbouring Rights Act) and all foreign equivalents of those Acts insofar as those Acts allow for that possibility.
8.5 Both during the term of the Agreement and after its termination, and insofar as the transfer of the Intellectual Property Rights and/or the waiver of personality rights referred to in this article has not yet or not yet been lawfully effected in its entirety in the Principal’s opinion, the Service Provider and the Assigned Employee must fully cooperate in effecting that transfer/waiver, which includes the signing of documents.
8.6 Both during the term of the Agreement and after its termination, the Service Provider and the Assigned Employee must provide all the cooperation required to enforce the
Intellectual Property Rights in relation to third parties.
8.7 The Service Provider warrants that the Assigned Employee will conform to the obligations set out in the Agreement, these General Conditions and the End Result, and
this Article 8 in particular. The Service Provider warrants that the Assigned Employee and all other natural persons involved in the Work will provide all the cooperation requested by the Principal, without the Service Provider stipulating any further conditions and at the Principal’s first request, in order to formalise the transfer and waiver of rights referred to in this article, including the signing of documents. Notwithstanding the following provision, the Service Provider is liable for any loss incurred by the Principal as a result of breach of the warranties referred to in this article.
8.8 The Service Provider hereby declares that the Fee constitutes adequate compensation for the transfer of the Intellectual Property Rights. The Fee also includes the reasonable compensation referred to in Sections 25c(1) and 45d(1) of the Copyright Act. The transfer of rights described in the Agreement is without prejudice to any claims for compensation for the Service Provider and/or the Assigned Employee arising directly from statutory obligations, such as the entitlements to the public lending right and private copying payments and the proportional compensation under Section 45d(2) of the Copyright Act.

Article 9 – Confidentiality

9.1 Both during the term of the Agreement and after its termination, neither the Service Provider nor the Assigned Employee may make any statement in any form or in any
manner regarding or related to information that comes to their attention in performing the Agreement in respect of the business operations and interests of the Principal and its affiliated companies, in particular information that has come to the attention of the Service Provider or the Assigned Employee regarding the business operations or private
affairs (in the broadest sense of the word) regarding the Principal, its shareholders and its managing directors. This duty of confidentiality also applies to information that has come to the attention of the Service Provider and/or the Assigned Employee before, during or after the Agreement regarding the Work, the End Result or the creation,
recording, production, development or preparation of a programme. This duty of confidentiality also applies to the distribution of all the aforesaid information via social media, such as Instagram, Facebook, blogs, YouTube, Twitter, Snapchat and LinkedIn. The Service Provider may furthermore not make, commission, disclose or cause the disclosure of any visual or sound recordings, such as photographs and video recordings, either during the term of the Agreement or after its termination. This also applies to the publication of material on private pages of social media. This duty of confidentiality also applies to all information on other contacts of the Service Provider that comes to the
attention of the Service Provider or the Assigned Employee on the grounds of the Work or the Agreement.
9.2 On termination of the Agreement or at the Principal’s first written request, the Service Provider must within 10 (ten) working days return to the Principal all confidential
information made available to it and/or remove it from its electronic files and destroy it (while providing written confirmation of destruction).
9.3 Without the Principal’s prior written consent, the Service Provide and the Assigned Employee may not disclose the existence and the performance of the Agreement or otherwise generate publicity on that basis. The Service Provider or the Assigned Employee therefore requires the Principal’s prior written consent in order to use the Principal’s trade name, trademark or any other distinguishing mark, e.g. as a reference.

Article 10 – Liability and indemnity

10.1 The Principal is not liable for any loss incurred by the Service Provider, the Assigned Employee or any third party engaged, of any nature, except insofar as that loss is due to intent or gross negligence of the Principal.
10.2 The Service Provider indemnifies the Principal against any third-party claims (including but not limited to the costs of legal assistance and settlement amounts) related to breach of the provisions of the Agreement or these General Conditions by the Service Provider or the Assigned Employee.
10.3 The Service Provider is liable for the loss defined in Sections 6:95 et seq. of the Dutch Civil Code, resulting from or related to any breach of the Agreement or these General Conditions.
10.4 The Service Provider warrants that it will be adequately insured during the term of the Agreement against any and all loss (including but not limited to loss as a result of
physical injuries or death) resulting from or related to the performance of the Agreement. The Service Provider must give the Principal access to the applicable insurance
policy/policies at its first request.

Article 11 – Duration and termination

11.1 Insofar as applicable, the duration of Agreement is set out in the Agreement. After the term of or on completion of the Work, the Agreement ends by operation of law without any further liability, including liability for damages, on the part of the Principal towards the Service Provider.
11.2 Notwithstanding the provisions of Book 6 of the Dutch Civil Code, the Principal may prematurely terminate the Agreement with immediate effect and without any liability for damages if the Service Provider is wound up or liquidated, if a liquidation petition is filed with regard to or by the Service Provider, if the Service Provider is declared insolvent or applies for or is granted a suspension of payment, or if another party gains control over more than 50% of the Service Provider’s business.
11.3 If performance by the Service Provider is impossible due to an event of force majeure, the Principal may terminate the Agreement without any liability for damages if the event of force majeure lasts longer than 14 days, with or without interruption.
11.4 Notwithstanding the above provisions, the Principal may at any time during the term of the Agreement terminate the Agreement prematurely and with immediate effect,
without any liability for damages towards the Service Provider and/or the Assigned Employee. The Principal will, however, pay the Fee within reason, pro rata to the Work
actually performed.
11.5 Articles 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14 continue to apply in full after termination or dissolution (ontbinding) of the Agreement.

Article 12 – Penalty

12.1 On breach of one or more of the provisions of Articles 7, 8 or 9, the Service Provider forfeits an immediately payable penalty, not subject to setoff, of EUR 2.500,- notwithstanding the Principal’s right to claim full damages or to demand specific performance. Sections 6:92 and 6:93 of the Dutch Civil Code do not apply.
12.2 The penalty clause is explicitly not applicable in the event the Assigned Employee wants to raise a concern on any transgressive behaviour, an accident or any other wrongdoing that is in any way connected to the Assignment. The Principle has several speaking up facilities in place, internal as well as external. In all events, the Speaking Up Policy of the Principle is applicable, which can be found on the website of ITV Studios Netherlands.

Article 13 – Final provisions

13.1 The Agreement sets out all the agreements made between the Service Provide and the Principal and takes the place of any and all earlier agreements (oral, in writing or
other) made between the Service Provider and the Principal in respect of the Agreement.
13.2 The Service Provider may not transfer its rights and obligations under the Agreement to a third party without the Principal’s consent.
13.3 The Principal may at any time transfer its rights and obligations under the Agreement to a third party. The Service Provider hereby gives its consent for such future
transfer.
13.4 The Agreement may be amended only by means of a written document signed by both the Principal and the Service Provider. The Principal may unilaterally amend these
General Conditions at any time. The Principal informs the Service Provider of such amendments in writing.
13.5 If it is established that one of the articles of the Agreement is void, that does not affect the validity of the other provisions recorded in the Agreement. The Service Provider
and the Principal then consult to agree on a new, valid provision.
13.6 The Service Provider warrants that it is not and has not been guilty of corruption in any manner.
13.7 The Service Provider gives the Principal access to all information required to verify that no corruption has occurred.
13.8 The Service Provider indemnifies the Principal against all consequences of breach of the anticorruption warranty.

Article 14 – Governing law and dispute resolution

14.1 The Agreement and these General Conditions are governed by Dutch law. The United National Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG 1980)
does not apply.
14.2 Any and all disputes or legal proceedings that may arise between the Service Provider and the Principal in respect of these General Conditions or any resulting agreement, regardless of its nature, either contractual or non-contractual, will be settled exclusively by the competent court in the district of Amsterdam, the Netherlands.