Code of Ethics & Conduct


Nederlandse versie

Click here for English version

Bericht van onze Chief Executive Officer
Carolyn McCall

Wij zijn een van de bekendste merken van het Verenigd Koninkrijk en een van de oudste televisiebedrijven. Onze wortels gaan terug tot de regionale omroeplicenties die 60 jaar geleden voor het eerst werden verleend. Tevens zijn wij een van de grootste onafhankelijke producenten ter wereld en verantwoordelijk voor de realisatie, productie en distributie van een zeer gevarieerd aanbod aan programma’s. Onze meer dan 50 productiehuizen in dertien verschillende landen leveren content aan ruim 200 kanalen en platforms. Daarnaast houdt ons bedrijf voor de mondiale distributie en exploitatie
van entertainmentformats zich bezig met de verkoop, in de handel brengen en distributie van onze catalogus met ruim 46.000 uur aan entertainmentformats en complete programma’s wereldwijd.

Ons motto luidt ‘More than TV’. We maken elke dag contact met miljoenen mensen, creëren content waar mensen geen genoeg van kunnen krijgen en weerspiegelen en geven vorm aan de wereld waarin we leven… en dat alles doen we vanuit de kracht van creativiteit. Dit sluit aan op onze strategische visie dat we een digitaal gestuurd media- en entertainmentbedrijf willen zijn met een prachtig programma-aanbod waaruit het publiek kan kiezen waar, wanneer en hoe ze dat willen.

Ons succes staat en valt met professioneel gedrag en handelen van al onze collega’s, zowel in onze externe contacten als in de manier waarop we onderling met elkaar omgaan. Succes betekent samen nieuwe, prachtige dingen creëren. Dat is de ITV Way, ofwel de manier waarop we bij ITV werken. Om te kunnen vasthouden aan onze ethische principes en richtlijnen, moet iedereen bij ITV deze kennen en naleven en het is ieders eigen verantwoordelijkheid om deze principes hoog te houden. Alleen zo behouden we onze goede reputatie en is ITV een prettige plek om te werken. Het gaat erom integer te handelen, te vertrouwen op je eigen oordeel en je stem te laten horen als iets niet goed voelt. We kunnen pas wat doen als we weten wat er speelt.

We stimuleren creativiteit door op de bres te staan voor diversiteit en inclusiviteit te omarmen. ITV biedt plek aan iedereen, ongeacht achtergrond, ras, handicap, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie. Ook streven we naar een werkomgeving zonder verbale, fysieke of online intimidatie en mishandeling. Bij ITV gaan we op een
beleefde, eerlijke, waardige en respectvolle manier met elkaar om en misbruik op de werkplek in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd.


Onze Ethische gedragscode geeft blijk van ons streven om op ethisch verantwoorde wijze zaken te doen, zodat we voldoen aan alle toepasselijke weten regelgeving. Maar de Code weerspiegelt ook de waarden waar wij voor staan en die ons helpen maximaal te presteren en onze More than TVstrategie waar te maken. Het gaat over de manier waarop we samenwerken en het resultaat waar we met ons allen dagelijks naar streven. Het gaat over het juiste te doen, op de juiste manier. De manier van ITV.

Deze Code weerspiegelt een groot aantal van de principes die in het beleid worden beschreven en de procedures die al bestaan of in de toekomst worden ingevoerd, maar bevat niet alle details. De Code is niet bedoeld om elke mogelijke situatie af te dekken, maar dient meer als praktisch richtsnoer om met specifieke situaties om te gaan en om te weten waar je terecht kunt voor advies en ondersteuning.

De Ethische gedragscode maakt deel uit van je arbeidsovereenkomst. Het is dus heel belangrijk dat je op de hoogte bent van de inhoud en je hieraan houdt. Een overtreding van de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Lees je dus in, stel waar nodig vragen en heel belangrijk, als je je ergens zorgen over maakt, meldt het dan.

Carolyn McCall

Kwesties melden en ‘klokkenluiden’
Wij streven naar een open werkomgeving waarin collega’s niet bang zijn om eventuele zorgen te uiten. We kunnen de afspraken in deze Code alleen waarmaken als we allemaal integer handelen en waar nodig, allemaal individueel, zorgen kunnen melden.

Elke collega die misstanden op het werk vermoedt, wordt geacht deze te melden (waaronder financiële
wanpraktijken, fraude, omkoping, moderne slavernij, belastingontduiking of het faciliteren van belastingontduiking, niet naleving van wet- of regelgeving, gevaren voor de veiligheid en gezondheid of het milieu, schending van het belang
van het kind, criminele activiteiten of overtredingen van deze Code). Mogelijk voel je je onzeker om een dergelijke kwestie aan te kaarten, omdat je denkt dat dit niet jouw zaken zijn of het slechts om een vermoeden gaat. Maar als je ook maar enigszins twijfelt, meld het dan. Hoewel het merendeel van de medewerkers eerlijk is en integer handelt, is geen
enkele organisatie immuun voor oneerlijke praktijken en ander wangedrag.

Collega’s kunnen direct met hun leidinggevende of manager in gesprek gaan of contact opnemen met een andere hogere leidinggevende of een van de contactpersonen die worden vermeld in ons SpeakingUp-beleid. Als je liever op een andere manier melding doet of als je het gevoel hebt dat je zorgen niet serieus worden genomen, kun je gebruikmaken van
het vertrouwelijke Speaking Up-meldpunt. Alle informatie over het beleid en het meldpunt vind je op my.itv, Compass.itv of bij het groepssecretariaat.

Alle oprechte zorgen die door een collega worden gemeld, worden grondig onderzocht. De identiteit van de collega blijft hierbij geheim. Na afronding van het onderzoek wordt de collega die de melding heeft gedaan zo mogelijk op de hoogte gesteld van het resultaat.

Niemand die te goeder trouw een kwestie naar voren brengt, hoeft bang te zijn voor kritiek of straf in welke vorm dan ook. Ook niet als na onderzoek blijkt dat je zorg ongegrond was. Elke vorm van vergelding of represailles tegen iemand die een kwestie heeft gemeld, wordt niet getolereerd en wordt behandeld als een schending van de Code die tot disciplinaire
maatregelen kan leiden. Als een melding te kwader trouw wordt gedaan, wordt ook dat als een ernstige disciplinaire aangelegenheid gezien.

Je kunt ons Speaking Up-beleid doorlezen op itvplc.com/investors/governance/policies Interne collega’s kunnen ons Speaking Up-beleid lezen op myITV.

Het beleid is van toepassing op ITV-medewerkers, leerlingen, stagiairs, uitzendkrachten, onderaannemers, freelancers, aandeelhouders, programmamakers, producenten, programmakandidaten en anderen die namens ITV werken of met ITV samenwerken (zaakwaarnemers, vertegenwoordigers, vrijwilligers, leveranciers). Het beleid geldt ook voor collega’s of familieleden of anderen die iemand die een kwestie heeft gemeld bijstaan.

ITV streeft ernaar alle gemelde zorgen direct, eerlijk en vertrouwelijk te behandelen. Nadat je een melding hebt gedaan, wordt deze door ITV beoordeeld en wordt gekeken: (i) door welk intern team de melding moet worden behandeld; en (ii)
welke maatregel passend is. Dit kan aanleiding geven tot een informele beoordeling, een intern onderzoek of een meer
formeel onderzoek.

Samenwerken als collega’s
Bij ITV bouwen we aan iets bijzonders. Hier kun je jezelf zijn en je beste zelf zijn – wie je ook bent. Een plek waar je kunt leren, jezelf kunt ontwikkelen, groeien en een carrière kunt opbouwen die net zo bijzonder is als ons bedrijf. Centraal hierbij staat de ITV Way. Deze staat voor de manier waarop we werken en onze mensen inspireren. Hoe we op koers
blijven en zaken gedaan krijgen. Het draait allemaal om samen nieuwe, prachtige dingen creëren. Gelijke kansen, respect, waardigheid en begrip

We stimuleren creativiteit door op de bres te staan voor diversiteit en inclusiviteit te omarmen. ITV bied plek aan iedereen, ongeacht achtergrond, ras, handicap, seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie.

Alle collega’s moeten altijd eerlijk en met waardigheid en respect worden behandeld. Individuele inspanningen worden door ons eerlijk beloond en we waarderen de verscheidenheid van ideeën, perspectief en ervaring. We willen als organisatie voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen de kans en benodigde ondersteuning bieden om een carrière op te bouwen.

Alle collega’s hebben gelijke kansen op het werk. Mensen worden aangenomen op basis van hun geschiktheid, vaardigheden, ervaring en bekwaamheid. Discriminatie op grond van ras (met inbegrip van de woonwagengemeenschap), nationale afkomst, geslacht, genderidentiteit of genderexpressie, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, zwangerschap, moederschap, sociaal-economische achtergrond, politieke
opvatting, religie of geloofsovertuiging is niet toegestaan en wordt niet getolereerd.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het bevorderen en toepassen van gelijke kansen op de werkplek en moeten een bijdrage leveren aan het creëren van een inclusieve cultuur bij ITV, waarin iedereen zich welkom voelt.

We omarmen verschillen, doen ons best nieuwe dingen te creëren en creativiteit te stimuleren. De wereld verandert – en wij stimuleren die verandering.

Als je een kwestie om welke reden dan ook liever niet meldt bij het team voor Veiligheid en Gezondheid, kun je gebruikmaken van het onafhankelijke vertrouwelijke Speaking Up-meldpunt. Alle informatie over het beleid en het meldpunt vind je op my.itv, Compass.itv of bij het groepssecretariaat.

Intimidatie en misbruik
Wij streven naar een werkomgeving zonder verbale, fysieke of online intimidatie en mishandeling. Bij ITV gaan we op een beleefde, eerlijke, waardige en respectvolle manier met elkaar om.

Alle vormen van gedrag die leiden tot een intimiderende, vijandige of beledigende werkomgeving of waardoor je wordt belemmerd in je mogelijkheden om je werk te doen, worden niet getolereerd en geven aanleiding tot disciplinaire
maatregelen. Misbruik op de werkplek in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd.

Voorbeelden van dergelijk gedrag zijn:
● bedreiging, intimidatie, pesterijen, aanvallen of geweld;
● pesterijen van seksuele, transfobische of racistische aard; of
● misbruik van een machtspositie tegenover ondergeschikten.

Elke vorm van vergelding of represailles tegen iemand die een kwestie heeft gemeld of meewerkt aan een onderzoek, wordt niet getolereerd en wordt behandeld als een schending van de Code die to disciplinaire maatregelen kan leiden.

Bescherming van het belang van het kind
ITV zet zich in voor de bescherming van het belang van het kind en wij nemen onze wettelijke en morele plicht ten aanzien van kinderen uiterst serieus. Collega’s die werken met kinderen moeten zich houden aan ITV’s beleid en raamwerk voor de bescherming van het belang van het kind. Alle collega’s moeten kinderen met respect behandelen
en zichzelf correct gedragen in de omgang met kinderen (jonger dan 18 jaar), of zij nu voor ons werken, onze locaties bezoeken of contact met ons hebben. Als je je zorgen maakt over het welzijn van een kind, moet je het ITV-beleid voor de bescherming van het belang van het kind volgen en contact opnemen met het team voor Veiligheid en Gezondheid, dat de zorg en bescherming rondom kinderen waarborgt.

Veiligheid en gezondheid
Bij ITV staat de veiligheid en gezondheid van onzecollega’s, klanten en het publiek zeer hoog in het vaandel. We streven altijd naar volledige naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek en milieubescherming. We doen ons best om ervoor te zorgen dat ons veiligheids- en gezondheidsbeleid
voldoet aan de beste praktijken en moedigen een open dialoog en opbouwende feedback aan.


Bij ITV is elke collega verantwoordelijk voor het controleren van de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving. Er wordt van je verwacht dat je niet alleen rekening houdt met je eigen veiligheid en gezondheid, maar ook met die van iedereen die door jouw handelingen of gedrag kan worden getroffen.


Alle collega’s worden geacht het veiligheids- en gezondheidsbeleid te volgen en volledig gehoor te geven aan de instructies van veiligheids- en gezondheidsadviseurs.


Drugs en alcohol
Collega’s mogen op onze locaties geen illegale drugs of verboden middelen gebruiken, distribueren of bezitten.


Collega’s van wie het gedrag, beoordelingsvermogen of de werkprestaties door het gebruik van drugs of alcohol negatief worden beïnvloed, wordt de toegang tot onze locaties ontzegd en mogen niet langer werkzaamheden voor het bedrijf verrichten. Ook kan in bepaalde gevallen een tuchtrechtelijke procedure tegen hen worden gestart.

Digitale communicatie
Binnen ITV mogen een aantal goedgekeurde platforms worden gebruikt om communicatie tussen collega’s, partners en leveranciers mogelijk te maken. Hoewel onze communicatie bedoeld is voor zakelijke doeleinden, mag je deze platforms in beperkte mate (en naar redelijkheid) gebruiken voor niet-zakelijke doeleinden, op voorwaarde dat dit gebruik:

● niet conflicteert met je verplichtingen jegens ITV;
● geen invloed heeft op je persoonlijke prestaties of de bedrijfsresultaten;
● andere collega’s of de algemene gang van zaken binnen het bedrijf niet hindert;
● geen inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten of de arbeidsvoorwaarden;
● (opzettelijk of onopzettelijk) ITVbeveiligingssystemen omzeilt;
● deze Code niet schendt of op enigerlei wijze in strijd is met de wet.

Van alle collega’s wordt verwacht dat zij deze platforms zorgvuldig gebruiken. Onthoud:
● Zet nooit iets in een e-mail, tekstbericht of op sociale media wat schadelijk kan zijn voor je eigen of onze reputatie. Deze platforms zijn niet privé en de inhoud kan openbaar worden gemaakt aan anderen, waaronder derden, regelgevende instanties en de rechtbank.
● Er gelden regels voor alle persoonsgegevens die voor ITV-doeleinden worden verwerkt.
● Denk na over wat je met behulp van deze methodes communiceert en hoe je dit communiceert.
● Wees je ervan bewust dat individuele personen het recht hebben op toegang tot hun persoonsgegevens, ongeacht hoe deze door ITV zijn verwerkt. Hiertoe behoren ook WhatsApp-berichten tussen collega’s onderling, of Instagram-conversaties met mogelijke programmakandidaten.
● Bedenk voordat je een bericht verstuurt dat persoonsgegevens bevat, wat de betrokkene van het bericht zou vinden als het openbaar werd gemaakt.

Aanvaardbaar gebruik
Alle collega’s worden geacht onze systemen en technologieën correct en in overeenstemming met deze Code te gebruiken (of ze nu eigendom zijn van ITV of beschikbaar worden gesteld door derden of namens ITV).


Alle collega’s moeten op de hoogte zijn van de richtlijnen voor cyberbeveiliging die beschikbaar zijn op my.ITV.com.


Gegevensbescherming
Wij zijn allemaal persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van alle apparatuur die aan ons is toegewezen of door ons wordt gebruikt. Als je onderweg bent met apparatuur of informatie van ITV wordt er van je verwacht dat je je best doet om diefstal of verlies te voorkomen.


We mogen alleen informatie delen met personen die bevoegd zijn om deze informatie te bekijken en mogen geen gevoelige ITV-informatie opslaan op apparaten die niet door ITV zijn verstrekt, tenzij de gegevens zijn versleuteld en beveiligd met een unieke wachtwoordzin. Gevoelige informatie moet altijd worden versleuteld als deze via e-mail of op
een andere manier buiten ITV wordt verzonden.

De bescherming van onze gegevens is alleen gewaarborgd als we voortdurend waakzaam blijven. Malware (kwaadaardige software) wordt vaak verzonden via e-mail (bijv. via phishing) en kan grote schade toebrengen aan onze informatiesystemen. Wees vooral voorzichtig met ongevraagde e-mail van onbekende bronnen of dringende verzoeken om persoonsgegevens of te verwerken betalingen.


Open dergelijke e-mails niet tenzij je zeker bent van de afzender en de inhoud. Neem bij twijfel contact op met cybersecurity@itv.com.

Gebruik van ITV-systemen en gegevensbeveiliging
Bij ITV zijn we allemaal persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen die we verrichten op de systemen die
we gebruiken. We mogen onze systemen of apparatuur nooit gebruiken voor het verzenden of onbedoeld ontvangen, ophalen, distribueren, opslaan of openen van:
● lasterlijke, onwettige, beledigende, intimiderende, seksueel expliciete, discriminerende of aanstootgevende
informatie;
● auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen of vergelijkbaar materiaal zonder dat we hiervoor over de juiste bevoegdheden beschikken of als we hiermee de rechten van derden schenden;
● berichten, bestanden of websites voor onwettige of onethische doeleinden, of doelen die in strijd zijn met ons beleid of waardoor ITV aansprakelijk kan worden gesteld of die ITV schade kunnen berokkenen;
● inhoud van het ‘dark web’.

ITV controleert de beveiliging van verstrekte apparatuur om de ITV-gegevens en -systemen te beschermen tegen het risico op datalekken. Collega’s mogen nooit proberen de beveiligingscontroles of het beveiligingsbeleid van ITV te ontduiken of omzeilen.

Het is van cruciaal belang dat onze systemen altijd correct worden gebruikt.

Cyberbeveiliging en incidenten in verband met gegevensbescherming
We moeten allemaal voortdurend waakzaam blijven voor cyberdreigingen en phishing-aanvallen. Neem direct contact op met cybersecurity@itv.com als je iets verdachts merkt of verdachte inhoud hebt ontvangen.

Privacy en gegevensbescherming
ITV is verplicht zich te houden aan een aantal wettelijke regelingen voor gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin is vastgelegd aan welke strenge normen de verwerking van persoonsgegevens van onze kijkers, klanten, talenten, onderaannemers en collega’s moet voldoen. Iedereen moet voldoen aan deze wet- en regelgeving om het bedrijf te beschermen tegen wettelijke boetes en reputatieschade, en ook om ervoor te zorgen dat de rechten van onze kijkers en de mensen waarmee we samenwerken worden gerespecteerd.

Meer informatie over hoe je persoonsgegevens moet verwerken en wat je moet doen in geval van een datalek, is te vinden in het ITVbeleid ten aanzien van privacy en gegevensbescherming.


Controle van collega’s
Elk gebruik van bedrijfssystemen, e-mail en internet kan in overeenstemming met de wet en best practice-doelstellingen worden gecontroleerd. ITV mag het gebruik hiervan door collega’s bijvoorbeeld controleren:


● op grond van legitieme zakelijk doeleinden;
● om vermoedelijk illegaal gedrag, overtredingen of ander misbruik te voorkomen, opsporen of onderzoeken;
● om ervoor te zorgen dat klanten en andere zakelijke contactpersonen een correcte reactie ontvangen;
● om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om zoekgeraakte berichten of bestanden terug te vinden.

Het komt soms voor dat we de e-mail of voicemail van een collega moeten controleren als deze niet aanwezig is op het werk (bijv. als een collega vrij heeft of ziek is). De kantoren van ITV werken soms met videobewakingssystemen en het is mogelijk dat je wordt opgenomen als je op onze locaties werkt.

Er bestaat een kans dat e-mail, voicemailberichten, opnamen en internetgebruik in het kader van een juridische procedure of een onderzoek worden onderschept en openbaar worden gemaakt aan derden. Wij beschikken over een legitieme grondslag op basis waarvan wij bedrijfsgegevens die zijn opgeslagen of worden verwerkt op een apparaat
mogen opslaan of hiertoe toegang hebben, met inbegrip van de inhoud van de communicatie die via het apparaat is verzonden of ontvangen. Niettemin erkennen wij dat het nodig is om een balans te vinden tussen onze verplichting om gegevens voor legitieme doeleinden te verwerken en de privacy die mag worden verwacht als het gaat om jullie
persoonsgegevens. Mocht het dus in overeenstemming met dit beleid nodig zijn om toegang te verkrijgen tot je apparaat, of gegevens op een apparaat (op afstand of anderszins) te verwijderen, dan nemen we waar mogelijk de volgende overwegingen in acht:


● of de handeling in verhouding is met de mogelijke schade voor het bedrijf, onze klanten en anderen die gevolgen
ondervinden van de bedrijfsgegevens;
● of er een andere manier is om de mogelijke risico’s voor het bedrijfsbelang af te dekken (in de wetenschap dat dergelijke beslissingen vaak dringende actie vereisen).

Zorg dat je het beleid t.a.v. cyberbeveiliging hebt gelezen.

Onze manier van werken als bedrijf
De integere, eerlijke en betrouwbare manieren van werken die ons op koers houden.

Eerlijkheid en eerlijk handelen
We moeten bij al onze activiteiten altijd eerlijk, rechtvaardig en waarheidsgetrouw handelen. Onze stakeholders (zoals collega’s, klanten, consumenten, zakelijke partners, leveranciers en overheidsinstanties) verwachten absolute integriteit
van ons. We mogen nooit proberen anderen te bedriegen of misleiden.


Belangenverstrengeling
Integer handelen betekent dat onze collega’s actief hun best moeten doen om elke situatie te vermijden die een duidelijke of mogelijke verstrengeling inhoudt van hun persoonlijke belangen met die van ITV. Alle feitelijke of mogelijke belangenconflicten moeten onmiddellijk worden gemeld aan je leidinggevende of manager en HR.

Voorbeelden van situaties waarin sprake is van belangenverstrengeling:
● als een collega namens ITV een overeenkomst aangaat met een leverancier die wordt geleid door een goede vriend of
een familielid;
● als een collega, betaald of onbetaald, privé werkzaam is als consultant voor een leverancier of klant van ITV;
● als een collega in diens eigen tijd activiteiten ontplooit die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden bij ITV;
● als een collega persoonlijke of financiële belangen heeft in een bedrijf dat zaken doet met ITV;
● als een collega persoonlijk financieel gewin of voordeel behaalt (anders dan een normale vergoeding) door zaken te doen waarbij ITV betrokken is.

Het is nooit toegestaan om voorkennis die is verkregen tijdens het werken bij ITV te gebruiken ten voordele van jezelf, een vriend, familielid of iemand anders. Met ‘voordeel’ wordt in dit verband zowel een positief voordeel als het voorkomen van een mogelijk verlies bedoeld.


Vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de vertrouwelijke informatie van ITV te beschermen, zowel tijdens als na ons dienstverband bij ITV. Onder vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen vallen alle informatie, technologie, financiële, operationele en strategische plannen of gegevens of andere financiële, commerciële of technische informatie die voor ons waardevol is en nog niet openbaar is gemaakt en die waardevol kan zijn voor derden indien zij hiertoe toegang zouden hebben.

Collega’s die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen moeten hier zeer zorgvuldig mee omgaan en er alert op toezien dat deze niet openbaar worden gemaakt.

Collega’s die betrokken zijn bij overname- en afstotingsactiviteiten worden mogelijk verplicht een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. In dat geval worden zij geacht vertrouwelijk om te gaan met de informatie die zij van derden ontvangen.


Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van informatie uit de branche, maar dat betekent niet dat we onwettige of onethische middelen mogen inzetten om vertrouwelijke informatie te verkrijgen van concurrenten, leveranciers, klanten en overige derden. Een voorbeeld van ethisch handelen bij ITV is dat collega’s geen mensen mogen aannemen met de bedoeling om hen vertrouwelijke kennis over hun voormalige werkgever te ontfutselen.

Voorkennis en handel in aandelen

Onze collega’s mogen geen aandelen of effecten van ITV plc of andere bedrijven kopen, verkopen of overdragen, of eigendommen of activa kopen of verkopen op basis van voorkennis, d.w.z. informatie die is verkregen tijdens de verrichting van werkzaamheden bij ITV die niet openbaar is gemaakt en mogelijk koersgevoelig is. Collega’s mogen dergelijke informatie niet aan anderen geven met de bedoeling om hier financieel beter van te worden of verlies te voorkomen. Dit staat gelijk aan een strafbaar feit. Onder voorkennis valt alle niet openbaar gemaakte informatie die mogelijk invloed kan hebben op de koers van een aandeel en/of waar een redelijke belegger zich door zou laten leiden bij het besluit om aandelen te kopen of verkopen.

Voorkennis mag niet met anderen worden gedeeld in de verwachting dat zij zouden handelen in de aandelen van het bedrijf in kwestie. Directeuren, hogere leidinggevenden en collega’s die naar verwachting regelmatig in het bezit zijn van belangrijke, nog niet openbaar gemaakte bedrijfsinformatie mogen in bepaalde perioden niet handelen in aandelen van ITV.

Intellectueel eigendom
Aan de inhoud van onze programma’s, onze entertainmentformats en onze merken liggen intellectuele eigendomsrechten ten grondslag. Wij hechten waarde aan onze eigen intellectuele eigendomsrechten en respecteren die van anderen. Een goede omgang met en bescherming van deze bedrijfsmiddelen is van doorslaggevend belang voor
ons commerciële succes.

Collega’s moeten onze vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen en intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten, handelsmerken en patenten) op dezelfde manier beschermen als al onze andere bedrijfsmiddelen.


Alle documenten, bestanden, materialen, dossiers en rapporten die je tijdens je dienstverband met ons hebt ontvangen of gemaakt, zijn eigendom van ITV of diens gelieerde bedrijven. Het is voor collega’s niet toegestaan om intellectuele eigendomsrechten van ITV, waaronder handelsmerken, internetdomeinnamen of accounts op sociale media, onder hun eigen naam te registeren. Collega’s mogen alleen beroepshalve originelen of kopieën van dergelijke eigendommen uit onze kantoren meenemen en zij moeten deze op verzoek onmiddellijk retourneren.

Bij ITV werken we soms onder licentie met intellectueel eigendom, handelsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie van anderen. Ethisch handelen betekent bij ITV dat we van collega’s verwachten dat zij controleren of de eigenaar van dergelijke stukken of vertrouwelijke informatie toestemming heeft gegeven voor het gebruik hiervan en dat er geen sprake is van schending van intellectuele eigendomsrechten.


Geschenken en amusement

Collega’s en hun familieleden mogen geen geschenken, amusement, vervoer, sponsoring, liefdadigheid of andere voordelen aannemen die zijn bedoeld of kunnen worden opgevat als een poging om op ongepaste wijze invloed uit te oefenen op de zakelijke relatie tussen ITV en bestaande of toekomstige leveranciers, klanten of andere partijen die zaken doen met of banden hebben met ITV.

Dit betekent niet dat gebruikelijke, redelijke geschenken of gunsten, zoals symbolische geschenken, maaltijden of vervoer van bescheiden waarde die tijdens normaal zakelijk contact worden ontvangen of aangeboden, moeten worden afgeslagen.

Om er zeker van te zijn dat we integer handelen, moeten collega’s zich bij wijze van test afvragen of het geschenk of de gunst in alle omstandigheden redelijk en verdedigbaar is en op geen enkele manier kan worden opgevat als ongepaste beïnvloeding.

Het geven of ontvangen van geschenken in de vorm van contact geld is niet toegestaan.

Vraag altijd vooraf toestemming in geval van:
● gunsten die worden verleend aan derden of die door jou worden ontvangen ter waarde van meer dan £ 500 per persoon (of het equivalent hiervan in je lokale valuta); en
● alle geschenken (d.w.z. tastbare goederen) die worden gegeven aan derden of die door jou worden ontvangen ter waarde van meer dan £ 100 per persoon (of het equivalent hiervan in je lokale valuta).

Als je je in het Verenigd Koninkrijk bevindt, moet je goedkeuring vragen aan het lid van de Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor jouw regio via het online formulier voor geschenken en gunsten

Alle meldingen worden vastgelegd in het register voor geschenken en gunsten van ITV.

Als je je buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, moet je goedkeuring vragen aan de managing director van je kantoor of de CEO van je bedrijf, die alle goedgekeurde geschenken/gunsten moet registeren.


Alle uitgaven voor geschenken en gunsten aan derden die namens ITV worden gedaan, moeten (ongeacht de hoogte van het bedrag) worden betaald met een zakelijke creditcard van ITV en/of worden teruggevorderd in overeenstemming met het beleid voor zakelijke uitgaven van jouw locatie.

ITV hanteert hierbij een strikt beleid: geen bon = geen vergoeding.

Als je twijfelt of jouw manier van handelen overeenkomt met ITV’s definitie van ethisch gedrag, neem dan contact op met je leidinggevende of manager of met het groepssecretariaat.

Diefstal of misbruik van eigendommen

We moeten bij al onze activiteiten altijd eerlijk, rechtvaardig en waarheidsgetrouw handelen en dit ook altijd van elkaar verwachten. Collega’s die zich inlaten met diefstal, fraude of misbruik van ITVeigendommen of privé-eigendommen van andere collega’s of een poging hiertoe doen, kunnen disciplinaire maatregelen verwachten die mogelijk tot ontslag kunnen leiden. Ook strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden.

Diefstal, fraude of misbruik van ITV-eigendommen kan vele vormen aannemen. Bijvoorbeeld: diefstal van voorraden, apparatuur, documenten, contanten of andere eigendommen; misbruik van zakelijke creditcards, telefoons, mobiele telefoons en apparaten, tablets, computers, printers of andere apparatuur; indiening van valse urendeclaraties of onkostenclaims; onbevoegd gebruik van bedrijfsinformatie of andere bedrijfsmiddelen; toeeigenen van een voordeel van een klant of leverancier dat eigenlijk aan ITV toebehoort.

Concurrentie en relaties met concurrenten
Alle ITV-bedrijven streven naar intensieve en eerlijke marktconcurrentie. Alle collega’s zijn verplicht de wetten voor vrije en eerlijke concurrentie te allen tijde volledig na te leven. Concurrentiebeperkende samenspanning is ten strengste verboden en kan in strijd zijn met mededingingswetgeving, hetgeen ernstige gevolgen voor ITV kan hebben, waaronder reputatieschade, hoge geldboetes en in sommige gevallen strafrechtelijke vervolging van personen. Het is de verantwoordelijkheid van elk bedrijf van de ITV Groep dat volledig wordt voldaan aan de mededingingswetgeving die van toepassing is op diens activiteiten.

Financiële en boekhoudkundige controles & verslagen
Alle financiële en boekhoudkundige informatie met betrekking tot ITV moet nauwkeurig, zorgvuldig en eerlijk worden vastgelegd overeenkomstig goed zakelijk gebruik, toepasselijke standaarden voor financiële verslaglegging en lokale wetgeving. ITV beschikt over betrouwbare systemen en controles waarmee we effectief kunnen reageren op financiële, nalevings- en andere risico’s om de doelstellingen te behalen. Hiertoe behoort ook de bescherming van onze activa en de identificatie en het beheer van onze passiva.

Om de kwaliteit van onze interne en externe financiële verslaglegging te waarborgen, geldt dat onze collega’s een goede administratie moeten bijhouden, stipte processen moeten volgen en waar nodig relevante, betrouwbare informatie van zowel interne als externe bronnen moeten verstrekken.

Belastingontduiking en het faciliteren van belastingontduiking

Belastingontduiking is een illegale activiteit waarbij een persoon of entiteit opzettelijk probeert inkomsten die normaliter zijn belast buiten het zicht van de belastingdienst te houden. Hierop staan normaal gesproken strafrechtelijke vervolging en hoge boetes. Collega’s mogen geen handelingen verrichten die bedoeld zijn om de betaling van belasting door ITV te ontduiken en mogen belastingontduiking door derden niet faciliteren. Bij de selectie van zaakwaarnemers, aannemers, leveranciers en andere tussenpersonen wordt van collega’s verwacht dat zij voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst passend onderzoek verrichten. Belastingontduiking mag niet worden getolereerd en er moeten procedures aanwezig zijn om belastingontduiking en het faciliteren hiervan te voorkomen.

Als je hierbij hulp nodig hebt, neem dan contact op met een lid van je lokale juridische of Business Affairs-team of fiscale team. Zij zijn er om je te helpen. Als je denkt dat er misschien sprake is van belastingontduiking binnen ITV of het faciliteren hiervan door een aan ITV gelieerd bedrijf, meld dit dan bij je leidinggevende of manager of aan een van de contactpersonen die worden vermeld in ons Speaking Up-beleid. Alle informatie over het beleid en het meldpunt vind je op my.itv, Compass.itv of bij het groepssecretariaat.

Behoud en bescherming van onze zakelijke activa
Iedereen bij ITV heeft de plicht om onze activa, waaronder onze eigendommen, apparatuur en geldmiddelen, veilig te stellen en te beschermen. Wij verwachten van iedereen dat ze deze activa op correcte en passende wijze gebruiken. Als je vermoedt dat er sprake is van fraude, diefstal of misbruik van de activa van ITV door een collega of door derden, meld dit dan. Je kunt je vermoedens melden bij je leidinggevende of manager. Als je hiermee liever niet naar je leidinggevende of manager toegaat, kun je terecht bij het onafhankelijke vertrouwelijk Speaking Up-meldpunt. Alle informatie over het beleid en het meldpunt vind je op my.itv, Compass.itv of bij het groepssecretariaat.

Documenten maken en dossiers bewaren
Collega’s moeten ervoor zorgen dat alle documenten die (elektronisch of op andere wijze) zijn gemaakt, nauwkeurig, duidelijk, gedetailleerd en stipt zijn. Ook moeten documenten in een correcte, beleefde toon zijn opgesteld. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen, moeten we soms onze bedrijfsdocumenten gedurende de wettelijk vereiste periode bewaren voordat ze mogen worden vernietigd. Dit geldt met name voor documentatie met betrekking tot contracten, belastingen, financiën, boekhouding, werknemers, veiligheid, gezondheid en milieu. Dossiers en documenten die verband houden met een specifiek onderzoek of geschil mogen niet worden vernietigd na ontvangst van een juridische kennisgeving van een op handen zijnde rechtszaak.

Manieren om samen te werken met anderen
De manieren waarop wij het vertrouwen behouden, zodat wij elke dag contact met miljoenen mensen kunnen maken, content kunnen creëren waar mensen geen genoeg van kunnen krijgen en uiting kunnen geven aan de wereld waarin we leven en deze vorm kunnen geven.

Kijkers en klanten
Onze kijkers en klanten zijn onze reden van bestaan en staan centraal bij alles wat we doen. Het is heel belangrijk dat we bij klachten snel en adequaat optreden. Wij streven ernaar kijkers en klanten accurate informatie te verschaffen op basis waarvan zij een weloverwogen keuze kunnen maken, en willen hen niet misleiden.
Het vertrouwen van de kijker, het grote publiek en onze klanten staat centraal bij alles wat we doen. We zullen niet aarzelen om disciplinaire maatregelen te nemen tegen iedereen die dit vertrouwen schaadt.

Aandeelhouders
De aandeelhouders van ITV plc zijn de eigenaren van ITV’s activiteiten en verdienen een passende beloning voor hun investering. Wij staan volledig achter het creëren van waarde voor onze aandeelhouders. In onze financiële verslaglegging en in de communicatie tussen ons en onze aandeelhouders zijn wij duidelijk, open en transparant. Wij handhaven hoge normen op het gebied van corporate governance en verwachten van alle collega’s bij ITV dat zij de toepasselijke wet- en regelgeving, codes en erkende beste praktijken en adviezen volgen.


Maatschappelijk doel

ITV is More than TV. We maken elke dag contact met miljoenen mensen, creëren content waar mensen geen genoeg van kunnen krijgen en weerspiegelen en geven vorm aan de wereld waarin we leven… en dat alles doen we vanuit de kracht van creativiteit. Dit geeft ons een geweldige kans: We kunnen binnen ITV een verandering ten goede bewerkstelligen en ons aanbod en bereik gebruiken om in de hele wereld voor positieve verandering te zorgen. Dat is ons maatschappelijk doel.


We leggen de focus op vier kerngebieden: betere mentale en lichamelijke gezondheid, diversiteit en inclusiviteit, klimaatactie en teruggeven aan de samenleving. We hebben onszelf voor elk gebied duidelijke doelen gesteld, zowel op het scherm als daarbuiten en we rapporteren onze vorderingen jaarlijks in het ITV Social Purpose Impact Report. Alle collega’s worden aangemoedigd ons te helpen deze doelen te realiseren. Ga voor meer informatie over bijvoorbeeld onze campagnes voor een betere gezondheid, het plan voor de versnelling van diversiteit en initiatieven voor klimaatactie naar itvplc.com/socialpurpose http://itvresponsibility.com/resources/.


Externe leveranciers en gelieerde partijen
We werken samen met duizenden leveranciers en partners, die allemaal een belangrijke rol spelen in het succes van ITV. Onze leveranciers en partners verdienen altijd een respectvolle en eerlijke behandeling en wij hanteren hoge ethische normen in de omgang met hen.

Onze doelen en normen zijn niet alleen van toepassing op hoe we binnen ITV actief zijn, maar ook op onze volledige invloedssfeer. Daarom is het belangrijk dat we maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat wil zeggen dat we samenwerken met leveranciers die niet alleen geweldige diensten leveren tegen een goede prijs, maar die ook voldoen aan onze hoge professionele normen en aansluiten bij ons Maatschappelijk doel.

Het is niet altijd eenvoudig om onze ambitieuze normen en doelen te realiseren, maar wij zijn ervan doordrongen hoe belangrijk dit is. Samen met onze leveranciers brengen wij risico’s in kaart, wisselen we kennis uit en doen we voortdurend ons best om onze impact op de rest van de wereld te verbeteren.

In onze Gedragscode voor leveranciers is vastgelegd welke minimumnormen wij hanteren voor al onze leveranciers en collega’s moeten weten wat deze normen inhouden. Onze intentie is om uitsluitend overeenkomsten af te sluiten met leveranciers die aan onze normen voldoen of die hebben toegezegd binnen een overeengekomen termijn aan deze normen te voldoen.

In ons inkoopbeleid lees je wanneer je het inkoopteam moet inschakelen als je van plan bent diensten af te nemen van een leverancier. Het inkoopteam is bereikbaar op procurement@itv.com.

Publieke functionarissen en werknemers
De collega’s van ITV doen overal ter wereld zaken. In sommige landen gelden specifieke regels voor zakelijke relaties, contractonderhandelingen of contractvoorwaarden met overheidsinstanties en overheidsfunctionarissen.


Als je zaken doet met een overheidsorgaan, -instantie of -functionaris, neem dan altijd contact op met je lokale juridische en Business Affairs-team. Zij kunnen je helpen de regels beter te begrijpen en deze na te leven. Dit is van groot belang, omdat het niet respecteren van de regels kan leiden tot schade voor het bedrijf en de reputatie van ITV, disciplinaire
maatregelen en in extreme gevallen zelfs tot strafrechtelijke vervolging.


Collega’s moeten voorkomen dat zij handelingen doen die kunnen worden opgevat als een poging om een overheidsfunctionaris op ongepaste wijze te beïnvloeden bij de uitoefening van diens officiële functie. Zo mogen we bijvoorbeeld geen geschenken geven of aannemen van overheidsmedewerkers of – functionarissen.


Het Verenigd Koninkrijk kent wetten die bedrijven beperken in hun mogelijkheden om huidige of voormalige overheidsmedewerkers in dienst te nemen of aan te stellen als adviseur (anders dan secretariële, administratieve of gelijksoortige medewerkers). Deze beperkingen kunnen ook gelden voor afspraken voor een toekomstig dienstverband.

Collega’s in het Verenigd Koninkrijk moeten schriftelijke toestemming verkrijgen van onze juridische afdeling voordat zij een huidig of voormalig overheidsmedewerker die in de afgelopen twee jaar uit overheidsdienst is vertrokken een dienstverband of adviseurschap aanbieden.


Verzoeken om informatie van officiële instanties
Collega’s die worden benaderd door toezichthouders of regelgevingsinstanties van de overheid, zaakwaarnemers of onderzoekers, juristen die niet ITV vertegenwoordigen of andere derden die vragen om bedrijfsinformatie of -documenten die betrekking hebben op onderzoeken of potentiële of bestaande rechtszaken, moeten hiervan onmiddellijk melding maken bij onze directeur van Group Legal Affairs. Ook moet je onze directeur van Group Legal Affairs onmiddellijk inlichten als je een verzoek krijgt in de vorm van een wettelijk document dat vóór een vastgestelde datum een reactie behoeft.


Contact met de media
Alle informatie die openbaar wordt gemaakt, met inbegrip van prognoses, persberichten, toespraken en andere communicatie, moet een eerlijke, accurate, stipte en representatieve weergave van de feiten zijn. De afdeling Corporate Affairs van ITV plc (of buiten het VK, de aangewezen lokale communicatiepersoon) en ITV’s team voor programmapubliciteit is verantwoordelijk voor alle externe communicatie met betrekking tot het bedrijf en diens activiteiten. Het is niet toegestaan mededelingen te doen of meningen te verkondigen aan de pers of derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Corporate Affairs van ITV plc (of de aangewezen lokale communicatiepersoon) of ITV’s team voor programmapubliciteit. Alle verzoeken van de pers en andere media moeten worden gemeld bij de afdeling Corporate Affairs of de afdeling programmapubliciteit van ITV. Je moet de afdeling Corporate Affairs van ITV plc (of de aangewezen lokale communicatiepersoon) of de afdeling programma-publiciteit van ITV altijd op de hoogte brengen van verhalen over ITV die mogelijk de aandacht van de pers zou kunnen trekken. Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de persvoorlichters van de afdeling Corporate Affairs of de afdeling programmapubliciteit namens het bedrijf met de pers of andere media te spreken.

Adverteren en marketing
Al onze advertenties en marketingactiviteiten moeten ethisch en wettig zijn. Hiervoor is het nodig dat we accuraat zijn en voorkomen dat we een onjuiste voorstelling van zaken geven van onszelf, onze programma’s, producten of diensten of onze concurrenten in diskrediet brengen en moeten we de privacyrechten respecteren van de personen op wie ons marketingmateriaal is gericht.

Alle advertentiemateriaal voor onze diensten in het Verenigd Koninkrijk moet worden ontwikkeld via de marketingafdeling, die indien nodig goedkeuring moet vragen aan een lid van ons juridische team of het team voor programmaconformiteit, indien het een advertentie op radio en tv betreft die verband houdt met een programma.


Omkoping en corruptie
Omkoping is een vorm van corruptie. Met steekpenningen bedoelen we het geven of ontvangen van zaken van waarde of voordeel om bijvoorbeeld een overheidsfunctionaris of iemand anders over te halen iets te doen wat niet is toegestaan. Steekpenningen zijn illegaal en het geven of ontvangen van steekpenningen is strafbaar.

Als een collega om steekpenningen of een andere vorm van onrechtmatige betaling of een onrechtmatig voordeel vraagt, of hieraan meewerkt of hiermee akkoord gaat, kan dit leiden tot strenge disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en mogelijk strafvervolging.

Wij kunnen aansprakelijk worden gesteld, ook als een van onze zaakwaarnemers, leveranciers of andere tussenpersonen zonder ons medeweten iemand omkoopt in ons belang. Bij de selectie van zaakwaarnemers, leveranciers en andere tussenpersonen moet je voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst samen met je lokale juridische en Business Affairs-team controleren of er geen steekpenningen zijn uitgedeeld of aangenomen. Ook moet je eisen dat contractueel wordt vastgelegd dat de anti-omkopingswetgeving en de regels van ons anti-omkoopbeleid worden nageleefd.


Blijf waakzaam en meldt alles waarvan je denkt dat het misschien omkoping is bij je leidinggevende of manager of een van de contactpersonen die worden vermeld in ons Speaking Up-beleid. Alle informatie over het beleid en het meldpunt vind je op my.itv, Compass.itv of bij het groepssecretariaat.


Uitgebreide informatie over hoe ITV verwacht dat je omkoping en corruptie herkent en hiermee omgaat, vind je in ons Anti-omkopingsbeleid.


Bestrijding van illegale arbeidsomstandigheden en moderne slavernij
ITV stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat binnen onze activiteiten en toeleveringsketens geen moderne slavernij voorkomt. Wij beseffen dat dergelijke praktijken soms in het geheim plaatsvinden en moeilijk te ontdekken zijn en werknemers in velerlei sectoren over de hele wereld kan treffen. We zijn ons er ook van bewust dat moderne slavernij alleen kan worden aangepakt door altijd en overal aandacht te besteden aan slechte arbeidsomstandigheden. Door deze te tolereren, worden namelijk de voorwaarden gecreëerd voor uitbuiting.


Bij ITV proberen we alert te zijn op de risico’s van moderne slavernij binnen onze operationele activiteiten en toeleveringsketens door:
● Binnen onze bedrijfsactiviteiten en relaties ‘due-diligence’-onderzoek te doen naar de mensenrechten
● Onze eigen praktijken voor Opdrachtgeverschap en inkoop onder de loep te nemen, zodat deze niet bijdragen aan slechte arbeidsomstandigheden
● Samenwerking te zoeken met onze leveranciers, partners en vergelijkbare marktspelers om het risico te verkleinen
● De werknemers binnen onze bedrijfs-, productie- en leveringsketens de mogelijkheid te bieden om zorgen te melden

● Een luisterend oor te bieden aan iedereen die mogelijk te maken heeft met slechte arbeidsomstandigheden en maatregelen te nemen om de gemelde problemen op te lossen
● Het slachtoffer centraal te stellen in onze reactie


Bij ITV verwachten we dat je:
● Nadenkt welke risico’s er bestaan op uitbuiting in het deelgebied waarin je werkzaam bent
● Nadenkt in hoeverre de activiteiten of aanpak van ITV slechte arbeidsomstandigheden in de hand werken
● Mogelijke problemen aankaart bij je leidinggevende of manager
● Arbeidskwesties onder de aandacht brengt bij je interne en externe contactpersonen
● Interesse toont in de mensen die zijn betrokken bij de activiteiten, zakelijke relaties en toeleveringsketens van ITV

Witwassen
Witwassen is het proces waarbij de herkomst van illegaal verkregen geld wordt verborgen, zodat het van ‘zwart’ geld kan worden getransformeerd in ‘respectabel’ geld of andere activa. Collega’s mogen niet deelnemen aan transacties waarvan zij weten of vermoeden dat hierbij crimineel geld is betrokken en moeten redelijke stappen nemen om zich te informeren over de herkomst van financiering. Je lokale financiële team kan je helpen om financieringsbronnen te controleren. Meld verdachte activiteit altijd bij je leidinggevende of manager.

Als je hiermee liever niet naar je leidinggevende of manager toegaat, kun je terecht bij het onafhankelijke vertrouwelijk Speaking Up-meldpunt. Alle informatie over het beleid en het meldpunt vind je op my.itv, Compass.itv of bij het groepssecretariaat.


Donaties en politieke activiteiten
Het is ons beleid geen contante donaties te doen aan politieke partijen. Wel zorgen we ervoor dat onze standpunten over zaken die invloed hebben op onze activiteiten door de afdeling Public Relations van ITV plc op gepaste en effectieve wijze onder de aandacht worden gebracht bij overheden. Collega’s die politiek actief zijn of deelnemen aan verkiezingspolitiek mogen dergelijke activiteiten uitsluitend uitvoeren op individuele en persoonlijke titel en niet namens ITV. Collega’s mogen geen persoonlijke politieke activiteiten ondernemen of promoten in de tijd van ITV, noch hiervoor eigendommen, apparatuur of financiering van ITV gebruiken. Wij schenken alleen aan goede doelen die volgens lokale wet- en regelgeving legaal en ethisch zijn. Donaties aan goede doelen moeten voldoen aan onze richtlijn met betrekking tot maatschappelijke impact en goede doelen.

Naleving van wetgeving, beleid en contracten

Bij ITV zijn alle collega’s verantwoordelijk voor naleving van de wet- en regelgeving en praktijkcodes die van toepassing zijn op hun verantwoordelijkheidsgebieden. We vragen je altijd alle beleidsregels na te leven die je leidinggevende, manager of het juridische en Business Affairs-team onder de aandacht heeft gebracht. Roep altijd de hulp in van je lokale juridische en Business Affairs-team als je een overeenkomst opstelt, bespreekt, wijzigt en/of beëindigt. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden die zijn goedgekeurd door je leidinggevende of manager, mag je nooit werkzaamheden uitvoeren of diensten verrichten voordat er een overeenkomst is afgesloten. Maak altijd gebruik van een standaard ITVovereenkomst als deze beschikbaar is en zorg dat je beschikt over de relevante goedkeuringen voor jouw activiteiten. Stuur de originele ondertekende overeenkomsten naar je lokale juridische en Business Affairs-team, of in geval van een dienstverband, naar je lokale HR Business Partner. Wij verbinden ons ertoe onze contractuele verplichtingen na te komen en nemen het zeer ernstig op als de tegenpartij dit nalaat.

Heb je nog vragen over deze Code?
Neem dan contact op met onze HR-afdeling of de directeur van Group Legal Affairs.

English version

Message from our Chief Executive 
Carolyn McCall 

We are one of the UK’s best-known brands and one of  the longest established television companies, with  roots in the regional broadcasting franchises first  awarded over 60 years ago. We are also one of the  largest independent producers in the world, creating,  producing and distributing a broad range of  programmes – in fact, we have over 50 labels in 13  different countries supplying over 200 channels or  platforms. On top of this, our global formats and  distribution business sells, commercialises and  distributes our catalogue of over 46,000 hours of  formats and finished programmes worldwide.  

Our purpose is to be More than TV. We connect  millions of people every day, make content they can’t  get enough of and reflect and shape the world we live  in… and we do all this through the power of creativity.  This is aligned to our strategic vision to be a digitally  led media and entertainment company that creates  and brings our brilliant content to audiences  wherever, whenever and however they choose.  

Our success depends on the highest standards of  professionalism of all our colleagues, both in our  external dealings and in how we conduct ourselves in  relation to other individuals. Success means making it together, making it new, and making it brilliant. That’s  the ITV way.  

Upholding our ethical principles and guidelines is  completely dependent on everyone at ITV  understanding and observing them, and it’s all of our  personal responsibilities to uphold those principles.  That’s what maintains our reputation and makes this a great place to work. It’s about acting with integrity  and trusting your judgement, and speaking up if  something doesn’t feel right. If we don’t know about  it, we can’t fix it. 

We foster creativity by championing diversity and  embracing inclusion. ITV is for everyone, no matter  their background, race, disability, sexuality, gender  identity or expression. We are also committed to a  working environment that is free from verbal, physical  or online harassment and abuse. At ITV we treat one  another with courtesy, fairness, dignity and respect  and do not tolerate abusive behaviour of any form in  the workplace. 

Our Code of Ethics and Conduct demonstrates our  commitment to ethical business conduct to make sure  we’re complying with laws and regulations. But it also  demonstrates our values that help us to perform at  our best and deliver our More than TV strategy. It’s  how we work together and what we strive for every  day. It’s doing the right thing, in the right way. The ITV  way.  

This code reflects many of the principles detailed in  the policies and procedures that are already in place,  or may be implemented in the future, but does not  repeat all of the details. It is not intended to cover every eventuality that could arise but instead provides  basic guidance as to how we should deal with a  particular situation and where to go for guidance and  support. 

The Code of Ethics and Conduct is incorporated in your  employment contract so it is vital that you understand  it, and comply with it. A breach of the Code could  result in disciplinary action, so familiarise yourself with  it, ask any questions you may have and, most  importantly, if there’s anything you’re concerned  about – speak up. 

Carolyn McCall

Speaking up and ‘whistleblowing’ 

We are committed to an open working environment  in which colleagues feel able to voice any concerns.  We can only live up to the commitments contained in  this Code if we all act with integrity and if we speak up,  as individuals, when we should. 

Any colleague who suspects wrongdoing at work  (including financial malpractice, fraud or bribery,  modern slavery, tax evasion or facilitation of tax  evasion, failure to comply with a legal, compliance or  regulatory obligation, dangers to health and safety,  the environment, child safeguarding and protection,  or any criminal activity or breaches of this Code)  should raise their concern. You may feel worried  about raising such an issue, perhaps feeling that it is  none of your business or that it is only a suspicion.  However, if in doubt, raise it. Although the vast  majority of employees are honest and act reasonably,  no organisation is immune to acts of dishonesty and  other misconduct. 

Colleagues can speak directly to their manager or  supervisor or to any other senior manager or to any of  the contacts given in our Speaking Up Policy. If you are  uncomfortable using these routes, or where you  believe that your concern has not been adequately  addressed, please use the independent confidential  Speaking Up hotline. Full details on the policy and  hotline are available on my.itv, Compass.itv or from  Group Secretariat. 

All genuine concerns raised by a colleague will be  investigated properly and the identity of the colleague  raising the concern will be kept confidential.  

Wherever possible, once the investigation has been  completed, the colleague who raised the concern will  be informed of the outcome. 

Anyone raising a concern in good faith will not be  criticised or penalised in any way even if it is shown,  after investigation, that they were mistaken. Any form  of reprisal or victimisation against anyone who has  raised a concern will not be tolerated and will itself be  treated as a serious disciplinary matter. If a concern  was to be raised maliciously then that would also be a  serious disciplinary matter. 

Read our Speaking Up policy at  itvplc.com/investors/governance/policies  

Internal colleagues can read our Speaking Up policy on  myITV. 

The policy applies to ITV employees, apprentices,  individuals on work experience, agency workers,  contractors, freelancers, shareholders, programme makers, producers, programme participants, and any  others acting on behalf of, or working with, ITV  (agents, representatives, volunteers, suppliers). It  also applies to colleagues or relatives or other third  parties connected with, or assisting, someone who is  Speaking Up. 

ITV is committed to addressing promptly, fairly and  confidentially, all Speak Up concerns. Once you have  raised your concern, ITV will assess it and consider: (i)  which internal team should handle it; and (ii) what  action is appropriate. 

This may involve an informal review, an internal  enquiry or a more formal investigation.

 

Ways of working as colleagues 

At ITV, we’re building something incredible. It’s where  you can be yourself and be your best – whoever you  are. A place where everyone can learn, develop, grow, and build a career that’s just as incredible as our  business. At the centre is the ITV Way. It’s how we  work and inspire our people. How we stay on track and  get things done. It’s all about making it together,  making it new, and making it brilliant. 

Equal opportunities, respect, dignity and  understanding 

We foster creativity by championing diversity and  embracing inclusion. ITV is for everyone, no matter  their background, race, disability, sexuality, gender  identity or expression. 

All colleagues should always be treated fairly and with  dignity and respect. We will fairly reward individual  endeavour and value diversity of thought, perspective  and experience. We make sure our organisation is  accessible to all and provide the necessary  encouragement and opportunity to develop careers. 

All colleagues will have equal opportunities in their  employment. People will be recruited for their  aptitude, skills, experience and ability. Discrimination  on any grounds including of race (including the  traveller community), national origin, gender, gender  identity or expression, age, disability, marital status,  sexual orientation, pregnancy, maternity, socio economic background, political opinion, religion or  belief is not permitted and will not be tolerated. 

We are all responsible for promoting and  implementing equal opportunities in the workplace  and playing our part in creating an inclusive culture at  ITV, where everyone feels welcome. 

We’re embracing differences, making new things  happen and delivering creativity. The world is  changing – and we’re driving that change. 

Harassment and abusive behaviour 

We are committed to a working environment that is  free from verbal, physical or online harassment and  abuse. At ITV we treat one another with courtesy,  fairness, dignity and respect. 

Any conduct that creates an intimidating, hostile, or  offensive working environment or unreasonably  interferes with an individual’s work performance will  not be tolerated and will be the subject of disciplinary  action. We do not tolerate abusive behaviour of any  form in the workplace. 

Examples of such behaviour may include:

● threatening behaviour, intimidation,  harassment, assaults or violence; 

● sexual, transphobic or racial harassment; or

● abuse of position such as to cause distress to subordinates. 

Any form of reprisal or victimisation against anyone  who has raised a concern or participated in an  investigation will not be tolerated and will itself be  treated as a serious disciplinary matter. 

Child safeguarding and protection 

ITV is committed to child safeguarding and protection  and we take our legal and moral duty to children very  seriously. Colleagues who work with children must  follow ITV’s Child Safeguarding Policy and Framework.  All colleagues should respect children and conduct  themselves appropriately when interacting with any  child (under 18 years old), whether they are working  with us, visiting our premises, or in contact with the  business. If a colleague has any concerns regarding a  child’s welfare, they must follow the ITV Safeguarding  policy and contact the Health and Safety team who act  as Safeguarding Champions. 

If for any reason, you feel unable to report something  to the Health & Safety Team, you can use the independent confidential Speaking Up hotline. Full  details on the policy and hotline are available on  my.itv, Compass.itv or from Group Secretariat.Speaking Up Policy. 

Health and Safety 

At ITV we are committed to conducting our business  with the utmost concern for the health and safety of  our colleagues, customers and the general public. We  will always strive to comply fully with all applicable  and relevant laws and regulations relating to the  workplace health and safety and environmental  protection. We are committed to ensuring that our  health and safety policies conform to best practice and  encourage open dialogue and constructive feedback. 

At ITV every colleague is responsible for checking and  ensuring that their working environment is healthy  and safe. As well as considering their own health and  safety, every colleague is expected to also consider  the health and safety of anyone who may be affected  by their actions or behaviour. 

All colleagues must always follow health and safety  policies and guidelines and fully cooperate with the  instructions of health and safety advisors. 

Drugs and alcohol 

Colleagues must not use, distribute or possess illegal  or unauthorised drugs on any of our premises.  

Colleagues whose behaviour, judgement or  performance of their work responsibilities is impaired  by drugs or alcohol will be prohibited from entering  our premises or engaging in company business and  may be subject to disciplinary proceedings in  appropriate circumstances. 

Digital communications 

ITV supports a number of approved platforms to  enable communication and collaboration between  colleagues, partners and suppliers. Whilst our  communications are intended for business purposes,  we can also use those platforms for limited (and  reasonable) non-business purposes, provided that  such usage does not: 

● interfere with our obligations to ITV; 

● affect personal delivery or business  performance; 

● disturb other colleagues or the general  affairs of the company; 

● infringe anyone’s intellectual property rights  or terms and conditions of employment; 

● bypass (intentionally or unintentionally) ITV  security systems; or 

● violate this Code or is illegal in any way. 

All colleagues are expected to exercise care when  using these platforms. Remember; 

● Do not put anything in an email, message or  social media that may damage your or our  reputation. These are not private and may  need to be disclosed to others, including  third parties, regulators and courts.  

● Rules apply to all personal data processed for  ITV’s purposes.  

● Be sensible about what you communicate  using these methods, and how you  communicate it.  

● Be aware that individuals have the right to  access a copy of their personal data,  however it is being processed by ITV. This  includes WhatsApp messages between  colleagues, or Instagram messenger  exchanges with potential programme  applicants.  

● Before you send a message containing  personal data, consider how it would appear  if it had to be disclosed to the individual  concerned. 

Acceptable Use 

All colleagues are responsible for using our systems  and technology (whether owned by ITV or provided by  a third party on ITV’s behalf) properly and in  accordance with this Code.  

All colleagues must familiarise themselves with all  Cyber security policies which are available on  my.ITV.com. 

Keeping our data safe 

We are all personally responsible for the security of all  equipment allocated to or used by us. When travelling  with ITV equipment or information, colleagues are  expected to take care to prevent loss or theft.

We can only share information with those authorised  to view it and must not store ITV sensitive information  on non-ITV issued devices unless the data is encrypted  and protected with a unique passphrase. Sensitive  information should always be encrypted when  sending it outside ITV by email or otherwise. 

Keeping our data safe means we must always be  vigilant. Malware (malicious software) is often sent by  email (e.g. phishing) and these can cause significant  damage to our information systems. Be particularly  cautious in relation to unsolicited email from  unknown sources or to urgent requests for personal  information or payments to be processed. 

Do not open such emails unless you are sure of the  sender and the contents. If in doubt, please contact  cybersecurity@itv.com. 

Use of ITV systems and data security 

At ITV we are each accountable for our actions on the  systems we use. We must never use our systems or  equipment to send or intentionally receive, retrieve, distribute, store or access: 

● information that is defamatory, illegal,  abusive, harassing, sexually explicit,  discriminatory or offensive;  

● copyrighted materials, trade secrets or  similar materials without proper authority or  in breach of the rights of third parties;  

● messages, files or websites for any illegal or  unethical purpose, or any purpose that  violates our policies or may lead to liability or  cause harm to ITV; or 

● the “dark web”. 

ITV monitors the security of issued devices to protect  ITV data and systems from risk of a data breach.  Colleagues should never attempt to evade or  circumvent ITV security controls or policies.  

Following the correct behaviour when using our  systems is vital.  

Cyber Security and Data Privacy Incident Procedure. 

We must all be vigilant against cyber threats and  phishing attacks. Please inform  cybersecurity@itv.com immediately if you notice or  receive anything suspicious. 

Privacy and data protection 

ITV is subject to a number of data protection  regulations, including the General Data Protection  Regulation which imposes high standards with regards  to the handling of personal data relating to our  viewers, customers, talent, contractors and  colleagues. It is everybody’s responsibility to comply  with these laws and regulations to protect the  company from regulatory fines and reputational  damage and also, to respect the rights of our viewers  and the people we work with. Details about handling  personal data and what to do in the event of a data  breach, can be found in the ITV Data Protection and  Privacy Policy. 

Colleague monitoring 

Any usage of company systems, telephones, email and  internet facilities may be subject to monitoring in  compliance with law and best practice. For example,  ITV may monitor colleagues’ usage: 

● for legitimate business purposes; 

● to prevent, detect or investigate suspected  illegal conduct, wrongdoing or other misuse;

● to ensure that customers and other business  contacts are being appropriately responded  to; 

● to comply with legal obligations; or to locate  and retrieve lost messages or files. 

Sometimes we may need to check colleagues’ email  accounts or voicemail during their absence from work  (e.g. when a colleague is on holiday or sick leave). ITV’s offices may use CCTV and you may be recorded when  working from our premises. 

Email, voicemail messages, recordings and internet  usage are potentially subject to interception and to  disclosure to third parties in the course of litigation or  an investigation. We have a legitimate basis on which  to access and protect company data stored or  processed on a device, including the content of any  communications sent or received from the device.  However, we recognise the need to balance our  obligation to process data for legitimate purposes,  with your expectations of privacy in respect of your  personal data. Therefore, when taking (or considering  taking) action to access your device or delete data on  a device (remotely or otherwise) in accordance with  this policy, we will, where practicable: 

● consider whether the action is proportionate  in light of the potential damage to the  company, our customers or other people impacted by company data; 

● consider if there is an alternative method of  dealing with the potential risks to the  company’s interests (recognising that such decisions often require urgent action). 

Please ensure that you have read the Cyber Security  Policy.  

Ways of working as a business 

The ways we work with integrity, honesty and trust  that keep us on track. 

Honesty and fair dealing 

We should always be honest, fair and truthful in all of  our dealings. Our stakeholders (including colleagues,  customers, consumers, business partners, suppliers  and governmental authorities) expect absolute  integrity from us. We must never attempt to deceive  or mislead others. 

Conflict of Interest 

Acting with integrity means that our colleagues should  actively avoid any obvious or implicit conflict between  their personal interests and those of ITV. Any actual or  potential conflict of interest must immediately be  disclosed to your manager or supervisor and HR.  

Examples of conflict of interest situations could be if  any colleague:  

● places a contract on behalf of ITV with a supplier managed by a close friend or family  member;  

● works as a consultant, paid or unpaid, in a private capacity for a supplier or customer of  ITV;  

● carries on a business in their own time of a similar nature to their work at ITV;  

● has a personal or financial interest in a  business that has transactions or dealings  with ITV; or  

● obtains a personal financial gain or  advantage (other than normal remuneration) in business transactions or dealings involving ITV.  

No one should use any inside information they have  gained through employment with ITV for his or her  own advantage, for that of a friend or relative or for  anyone else. “Advantage” in this context includes both  positive benefit and avoiding what might otherwise  result in a loss. 

Confidential information and trade secrets 

We all have a responsibility for protecting ITV’s  confidential information both during and after our  employment or time working with ITV. Confidential  information and trade secrets include any of our  information and technology, financial, operational or  strategic plans or data and any financial, commercial  or technical information that is valuable to us and has  not yet been disclosed to the public and may be  valuable to a third party if they had access to it. 

Colleagues with access to confidential information  and trade secrets, must be careful about its use and  vigilantly protect it from disclosure.  

Colleagues involved in acquisition and divestiture  activities may be required to sign individual non disclosure agreements. Where this is the case they are  expected to comply with obligations to maintain the  confidentiality of information received from third  parties. 

Keeping up to date with industry information is  important but we must not use any unlawful or  unethical means to obtain confidential information  from competitors, suppliers, customers or other third  parties. An example of acting ethically at ITV is that  colleagues would not hire any person with the intent  of that person providing confidential knowledge of  their former employer. 

Inside information and share dealing 

Our colleagues must not buy, sell or transfer stock or  shares of ITV plc or any other companies, or buy or sell  any property or assets, on the basis of inside  information, i.e. information acquired through  employment here which has not been made public  and may be share price sensitive. Colleagues must not  provide such information to others for the purpose of  financial gain or avoiding a loss. To do so could be a  

criminal offence. Inside information includes any facts  that may affect the price of shares and/or which a  reasonable investor would consider important in  deciding whether to purchase or sell shares and which  have not been made public. Inside information should  not be communicated to any other person with the  expectation that they would deal in the shares of the  company concerned. Directors, senior managers and  colleagues who are likely to be regularly in possession  of material information about the company which has  not been disclosed to the public are prohibited from  dealing in ITV shares during certain periods. 

Intellectual property 

Intellectual property rights underpin the content in  our programmes, our programme formats and our  brands. We value our own intellectual property rights  and respect those of others. Proper management and  protection of these assets is critical to our commercial  success.  

Colleagues must safeguard our confidential  information, trade secrets and intellectual property  (including copyrights, trademarks and patents) in the  same way that they must protect all of our other  corporate assets. 

All documents, files, materials, records and reports  acquired or created in the course of employment with  us are the property of ITV or its affiliates. Colleagues  may not register any ITV intellectual property rights,  including trade marks, internet domain names or  social media accounts in their own names. Colleagues  may only remove originals or copies of such property  from our offices for the sole purpose of performing  their work duties, and they must return such records  at any time upon request.  

At ITV we sometimes use intellectual property, trade  secrets and/or confidential information belonging to  others under licence. Acting ethically at ITV means we  expect colleagues to ensure that their use of any such  assets or information is permitted by the owner and  does not infringe anyone’s intellectual property rights. 

Gifts and entertainment  

Colleagues and their family members should not give  or accept any gift, entertainment, transportation,  sponsorship, charitable donation or other benefit  which might be intended or perceived as an attempt to improperly influence the business relationship  between ITV and any current or prospective supplier,  customer or other party doing business or connected  with ITV. 

This does not mean that customary and reasonable  gifts or hospitality are not acceptable, such as token  gifts, meals or transportation of modest value which  are given or received in the normal course of business  dealings. 

To ensure we are acting with integrity, the test  colleagues are expected to apply is whether in all the  circumstances the gift or hospitality is reasonable and  justifiable and not linked in any way to an improper  act. 

Gifts of cash must never be made or accepted. You must seek prior approval for: 

● any hospitality to be given to a third party or  received by you which is in excess of a value  of £500 per person (or equivalent sum in  your local currency); and 

● any gifts (i.e. tangible assets) to be given to a  third party or received by you with a value in  excess of £100 per person (or equivalent sum  in your local currency). 

If you are based in the UK, approval should be  obtained from the Management Board member  responsible for your area by submitting the online  Gift/Hospitality Form. All notifications are recorded on  ITV’s Gift and Hospitality Register. 

If you are outside the UK, approval should be obtained  from the Managing Director of your office or CEO of  your business, who must keep records of all approved  gifts/hospitality. 

All gifts or hospitality expenses for third parties on  behalf of ITV (regardless of the amount) must be paid  for with an ITV corporate card and/or claimed back in  compliance with your local business expense policy.  

ITV has a no receipt no pay policy.  

If in any doubt about what to do to ensure you are  acting in a way that is consistent with ITV’s  expectations of ethical behaviour you should consult your manager or supervisor or contact Group  Secretariat. 

Theft or misuse of property 

We should always be honest, fair and truthful in all of  our dealings and expect each other to act in this way  at all times. Colleagues engaging in, or attempting,  theft, fraud or misuse of any ITV property or the  personal property of other colleagues will be subject  to disciplinary action which may result in dismissal.  Matters may also be referred to public authorities for possible criminal prosecution. 

Theft, fraud or misuse of ITV property can take many  forms. Examples may include: stealing supplies,  equipment, documents, cash or other property;  misusing corporate credit cards, telephones, mobile  phones and devices, tablets, computers, printers or  other equipment; submitting false timesheets or  expense claims; using company information or other  assets without authority; retaining any benefit from a  customer or supplier that properly belongs to ITV. 

Competition and competitor relationships 

The aim of all ITV’s companies is to compete  vigorously and fairly in the marketplace. All colleagues  are required to comply fully with laws governing free  and fair competition at all times. 

Collusion with competitors is strictly prohibited and  may contravene competition laws resulting in serious  consequences for ITV including damage to our  reputation, heavy financial penalties and in some  cases criminal penalties for individuals. It is the  responsibility of each ITV group company to ensure  that it complies fully with all competition laws and  regulations governing its operations. 

Financial and accounting controls & records 

All financial and accounting information about us must  be recorded and presented accurately, diligently and  fairly, in accordance with good business practices,  applicable accounting standards and local laws.  

ITV has established reliable systems and controls to  enable us to respond effectively to financial,  compliance and other risks to achieve its objectives.  This includes the safeguarding of our assets and  ensuring that our liabilities are identified and managed.  

The quality of our internal and external financial  reporting requires our colleagues to maintain proper  records, to follow timely processes and where  applicable to provide relevant and reliable  information from both internal and external sources.  

Tax evasion and facilitating tax evasion 

Tax evasion is an illegal activity in which a person or  entity deliberately avoids paying a true tax liability.  Those caught evading taxes are generally subject to  criminal charges and substantial penalties. Colleagues  must not commit any acts intended to result in tax  evasion by ITV and must not facilitate tax evasion by  third parties. 

When choosing agents, contractors, suppliers or other  intermediaries, colleagues are expected to carry out  appropriate pre-contract enquiries to ensure that they  do not condone tax evasion, and that they have  procedures in place to prevent tax evasion and the  facilitation of tax evasion. 

If you need any help, please contact a member of your  local Legal & Business Affairs or Tax teams who are  there to help you. If you are concerned that you may  have identified tax evasion within ITV or the  facilitation of tax evasion by an associate of ITV, please  report it to your manager or supervisor or to the  contacts in our Speaking Up Policy. Full details on the  policy and hotline are available on my.itv, Compass.itv  or from Group Secretariat.Speaking Up Policy. 

Preservation and protection of corporate assets 

Everyone at ITV has a duty to preserve and protect our  assets, including our property, equipment and  

monies. We expect everyone to use those assets  properly and appropriately. If you suspect fraud, theft  or abuse of ITV’s assets by either a colleague or a third  party please speak up. You can do this by raising your  suspicions with your manager or supervisor. 

If you feel you are unable to raise your suspicions with  your manager or supervisor, you can use the  independent confidential Speaking Up hotline. Full  details on the policy and hotline are available on  my.itv, Compass.itv or from Group  Secretariat. Speaking Up Policy. 

Creating documents and retaining records 

All colleagues must ensure that any documents  created (electronically or otherwise) are accurate,  clear, detailed and timely. They must also be written  in a polite tone. In order to comply with legal and  regulatory requirements, we may be required to  retain our business records for reasonable time  periods before they can be destroyed. This relates  particularly to contractual documentation, tax,  finance, accounting, employee, health and safety and  environment related documentation. 

Records and documentation pertinent to a particular  investigation or legal dispute must not be destroyed  once we have received notice of pending litigation. 

Ways of working with others 

The ways we maintain trust, that helps us connect  with millions of people every day, make content they  can’t get enough of, and shape and reflect the world  we live in. 

Viewers and customers 

Our viewers and customers are the reason we exist  and are at the heart of everything we do. We must act  appropriately and quickly in relation to any  complaints. We are committed to providing viewers  and customers with accurate information on which  they can make an informed decision and not to  mislead them. 

The trust of viewers, the wider public and our  customers is central to everything we do. We will not  hesitate to take appropriate disciplinary action against  anyone who breaches that trust.  

Shareholders 

ITV plc’s shareholders are the owners of ITV’s business  and must be properly rewarded for their investment.  We are fully committed to delivering value to  shareholders. 

We are clear, open and transparent in our financial  reporting and in all communications with  shareholders. We maintain high standards of  corporate governance and expect every colleague at  ITV to comply with all applicable laws, regulations,  codes and recognised best practice and guidance.  

Social Purpose 

ITV is More than TV. We connect with millions of  people every day, make content people can’t get  enough of, and reflect and shape the world we live in…  and we do all this through the power of creativity.  Reflecting and shaping the world we live in gives us a  great opportunity: to change ITV for the better, and to  use our content and reach to inspire positive change  in the wider world. That is our social purpose. 

We have four focus areas: better mental and physical  health, diversity and inclusion, climate action and  giving back. We have set clear targets for each area for  both on-screen and off-screen activity, and we report  on those targets annually in the ITV Social Purpose  Impact Report. All colleagues are encouraged to help  us reach those goals. For more information, including  our better health campaigns, the Diversity  Acceleration Plan and our Climate Action initiatives,  go to itvplc.com/socialpurpose http://itvresponsibility.com/resources/. 

External suppliers and associated parties 

We work with thousands of suppliers and partners and  they all play an integral role in the success of ITV. Our  suppliers and partners should be treated with respect  and fairness at all times and we will observe high  ethical standards in all our dealings with them. 

Our goals and standards not only apply to how we  operate within ITV, but also to our entire sphere of  influence. Therefore, it is important that we Procure  with social purpose – this means working with  suppliers that not only deliver a great service at the  right costs, but also meet our high standards of  professionalism and align with our Social Purpose. 

Achieving our ambitious standards and goals may not  be easy but we know it is important. We work in  collaboration with our suppliers to help identify risks,  share knowledge and continually work to improve the  impact we all have on the wider world. 

Our Supplier Code of Conduct sets out the minimum  standards we expect from all our suppliers and you  should be familiar with these standards. It is our  intention to contract only with suppliers who satisfy  our standards or who have given a commitment to  achieve these standards within an agreed time-frame.

Our Procurement Policy sets out when you should  involve the Procurement team if you are intending to  contract for services with a supplier. The Procurement  team can be contacted at procurement@itv.com. 

Public officials and employees 

ITV colleagues are doing business around the world. In  some countries, specific rules apply to business  relationships, contract negotiations or contract terms  with government agencies and officials.  

If you are engaged in business with any governmental  body, agency or official you must contact your local  Legal and Business Affairs team who will be able to  help you understand the rules and abide by them. This  is vital because failure to do so could result in damage  to the business and reputation of ITV, disciplinary  action and even in extreme cases criminal  prosecution.  

Colleagues must avoid any dealings that might be  perceived as attempts to improperly influence public  officials in the performance of their official duties eg.  we must not give or receive gifts from government  employees or officials. 

In the UK, there are laws restricting companies from  hiring as an employee or retaining as a consultant a  present or former government employee (other than secretarial, clerical, or other similar employees). These  restrictions may also cover informal arrangements for  prospective employment. Colleagues in the UK must  obtain written clearance from our General Counsel  before discussing proposed employment or retention  with any current or any former government employee  who left government employment within the past two  years. 

Official requests for information 

Colleagues who are contacted by government  regulators or authorities, agents or investigators,  lawyers who do not represent ITV or by other third  parties seeking company information or documents  concerning investigations or potential or actual  litigation should immediately notify our Director of  Group Legal Affairs.You must immediately notify our  Director of Group Legal Affairs when requests are  made in the form of a legal document requiring a  response by a specified date. 

Contact with the media 

All public disclosures including forecasts, press  releases, speeches and other communications will be  honest, accurate, timely and representative of the  facts. The ITV plc Corporate Affairs department (or, if  you are outside the UK, its nominated local  communications contact) & ITV’s programme publicity  team handles all external communications concerning  the company and its businesses. No statement should  be made or opinion expressed to the press or any third  party without the explicit supervision of the Corporate  Affairs department (or its local nominee) or ITV’s  programme publicity team. All enquiries from the  press and other media must be reported to the  Corporate Affairs department or ITV’s programme  publicity department. You should alert the Corporate  Affairs department (or its local nominee) or the ITV  programme publicity department if you are aware of  any story relating to ITV that might attract the interest  of the press. Speaking to the press or any other media  on behalf of the company without the express  permission of the press officers within the Corporate  Affairs department or the programme publicity  department is prohibited. 

Advertising and marketing 

All our advertising and marketing must be ethical and  lawful. To achieve this, we need to be accurate and  avoid misrepresenting ourselves, our programmes,  products or our services, avoid defaming our  competitors and respect the privacy rights of  individuals to whom we may direct marketing  materials. 

All advertising for our services in the UK must be  developed through the Marketing Department who  will seek clearance from a member of our Legal team where necessary or, if on air and programme-related,  a member of the Programme Compliance team. 

Bribery and corruption 

Bribery is a common form of corruption. Bribes (the  giving or receiving of anything of value or advantage  to try and make someone – whether a public official or  not – do something improper or reward them for this)  are illegal and the giving or receiving of them a  criminal offence. 

Any colleague who solicits, participates in or condones  a bribe or other unlawful payment or benefit or  attempts to participate in any such activity, will be  subject to strict disciplinary action, including dismissal  and may be the subject of criminal prosecution. 

We could be liable even if one of our agents, suppliers  or other intermediaries bribes someone without our  knowledge for our benefit. When choosing agents,  suppliers or other intermediaries please work with  your local Legal and Business Affairs team to carry out  pre- contract enquiries to ensure that they do not  accept or give any bribes, and require contractual  protection and commitments from them as to their  compliance with anti-bribery laws and with our Anti Bribery Policy.  

You must be vigilant to anything you think may be a  bribe and report this to your manager or supervisor  immediately or via the Speaking Up Policy contacts.  Full details on the policy and hotline are available on  my.itv, Compass.itv or from Group  Secretariat.Speaking Up Policy. 

Detailed guidance and information about ITV’s  expectations on how you can recognise and deal with  bribery and corruption issues are set out in our Anti Bribery Policy.  

Combatting illegal labour practices and modern  slavery 

ITV is committed to ensuring that modern slavery is  not a feature of our operations and supply chains. We  know that such practices can be hidden and hard to  uncover and can affect workers across the world in a  wide range of sectors. We are also conscious that to  tackle modern slavery, we need to address poor  labour practices wherever they occur as tolerating  them can provide the conditions for exploitation. 

At ITV we aim to identify and address the risks of  modern slavery in our operations and supply chains  by: 

● Conducting human rights due diligence on  our business activities and relationships 

● Reviewing our own commissioning and  purchasing practices to ensure they do not  contribute to poor labour practices 

● Engaging our suppliers, partners and peers  to find ways of working together to reduce  risks 

● Enabling workers in our operations,  productions and supply chains to raise  concerns 

● Listening to those potentially affected by  poor labour practices and taking action to  address the issues they flag 

● Being victim-centric in our response 

At ITV we expect you to: 

● Think about your area of work and consider  where there could be risks of labour  exploitation 

● Consider whether ITV’s activities or  approach make poor labour practices more  likely 

● Flag potential issues to your manager or  supervisor. 

● Raise awareness of labour issues among your  contacts internally and externally. 

● Be curious about the people involved in ITV’s  operations, business relationships and  supply chains. 

Money laundering 

Money laundering is the process of concealing the  identity of illegally obtained money so that it can be  transformed from “dirty” money into “respectable”  money or other assets. Colleagues must not engage in  any transaction which they know or suspect involves  the proceeds of criminal activity and should carry out  reasonable enquiries to validate sources of funding.  Your local finance teams will be able to help you to  validate sources of funding. Please report any  suspicious activity to your manager or supervisor. 

If you feel you are unable to raise your suspicions with  your manager or supervisor, you can use the  independent confidential Speaking Up hotline. Full details on the policy and hotline are available on  my.itv, Compass.itv or from Group  Secretariat.Speaking Up Policy. 

Donations and political activities 

It is our policy not to make cash donations to political  parties. We do, however, ensure our views are  expressed to governments in an appropriate and  effective manner on matters that affect our business  through the ITV plc Public Affairs department. Any  political activity and participation in electoral politics  by our colleagues must occur strictly in an individual  and private capacity and not on behalf of ITV.  Colleagues may not use company time, property,  equipment or funds to conduct or promote personal  political activity. 

We only make charitable donations that are legal and  ethical under local laws and practices. Donations  offered to charities should adhere to our Social Impact  and Charitable Causes guidance. 

Compliance with laws, policies and contracts 

At ITV all colleagues are responsible for complying  with the laws, regulations and codes of practice  applicable to their areas of responsibility. Please  comply with all policies that are brought to your  attention by your manager, supervisor or Legal and  Business Affairs team. 

You should seek assistance from your local Legal and  Business Affairs team for the creation, negotiation,  amendment and/or termination of any contract.  Except in exceptional circumstances approved by your  manager or supervisor, you should not commit work  or provide services before a contract is in place.  

You should always use a standard form ITV contract if  one is available and you must comply with the  relevant Approvals Framework for your business.  Please send original signed contracts to your local  Legal and Business Affairs team, or for contracts of  employment, to your local HR Business Partner. We  are committed to complying with our contractual  obligations and we take seriously any failure by  another party to do the same. 

If you have any questions arising from this Code,  please contact our HR or Director of Group Legal Affairs.