Cookie Policy

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

Nederlandse versie

Inhoudsopgave

Hieronder tref je een overzicht van alle onderwerpen die in deze Cookie Policy aan bod komen. Klik op een onderwerp om naar dat onderwerp te gaan.

 1. Verantwoordelijke
 2. Wat zijn cookies
 3. Gebruikte cookies
 4. Omgang met cookies
 5. Zelf controle uitoefenen
 6. Wijzigingen
 7. Vragen

1. Verantwoordelijke

ITV Studios is een handelsnaam van ITV Studios Holding B.V. (onderdeel van ITV (Europe) Holdings B.V.) en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “ITV Studios” of “wij”). Via onze websites, apps en/of accounts maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies”). De verantwoordelijke hiervoor is ITV Studios, gevestigd aan de Familie De Mollaan 1, 1217 ZB te Hilversum. De gelieerde ondernemingen van ITV Studios zijn:

 • ITV Studios Netherlands Holding B.V.
 • ITV Studios Netherlands B.V.
 • ITV Studios Netherlands Drama B.V.
 • ITV Studios Netherlands Content B.V.
 • ITV Studios Global Entertainment B.V.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door dezelfde partij als die je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van www.itvstudios.nl first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de partij die je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van bepaalde sociale netwerken.

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website, app en/of account. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website, app en/of account. Tracking cookies maken het mogelijk om doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website, app en/of account .

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

3. Gebruikte cookies

Op onze websites en/of apps plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:

Functionele cookies

CookienaamDoelEigenschappen
fusionredux_current_tabEssentiële WordPress-thema cookie om de functionaliteit van de website te behouden.Deze cookies vervallen na 7 dagen
wordpress_test_cookieWordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.Deze cookies worden na de sessie verwijderd.
wordpress_logged_in_Wordt gebruikt om te kunnen onthouden dat je ingelogd bent.Deze cookies worden na de sessie verwijderd.
wordpress_sec_
wp-settings-1,Wordt gebruikt om de instellingen te onthouden als je ingelogd bent.Deze cookies vervallen na 1 jaar.
wp-settings-time-1
mp_*_mixpanelVerzamelt anonieme informatie hoe gebruikers de website gebruiken.Deze cookies vervallen na 1 jaar.


Analytische cookies

Cookienaam Doel Eigenschappen
_ga, _gidRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.Google Privacy Policy. Deze cookies worden geplaatst door Google Tag Manager en worden na de sessie of na 2 jaar verwijderd.


Cookies die geplaatst worden door derde partijen

Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we je ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we je wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘5. Zelf controle uitoefenen’).

4. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit ons Privacy Policy hier ook op van toepassing. Zie ook met name in ons Privacy Policy ‘4. Bron van verkrijging’, ‘9. Bewaren’, ’10. Beveiliging’ en ’11. Rechten als betrokkene’.

5. Zelf controle uitoefenen

Je kunt zelf controle uitoefenen over de cookies die op je apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website en/of apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als je cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze website en/of app. Een andere mogelijkheid is dat je jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze websites en/of apps zullen we in dit geval, indien nodig, je opnieuw informeren en toestemming vragen.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:

Chrome;
Firefox;
Internet Explorer; en
Safari.

6. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 1 januari 2020.

7. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van cookies kun je stellen aan ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com.

****************************************

English version

Table of contents

A list of all the subjects addressed in this Cookie Policy is provided below. Click on one of the subjects to be taken to the relevant section.

 1. Controller
 2. What are cookies
 3. Cookies used
 4. Cookie policy
 5. Cookie control
 6. Amendments
 7. Questions

1. Controller

ITV Studios is a trade name of ITV Studios Holding B.V. (a division of ITV (Europe) Holdings B.V.) and its affiliates (“ITV Studios” or “we”). We use cookies and similar techniques (“cookies”) on our websites, apps and apps. The controller is ITV Studios Netherlands, a private limited liability company, having its registered office at Familie De Mollaan 1, 1217 ZB Hilversum.

ITV Studios’ affiliated businesses are:
ITV Studios Netherlands Holding B.V.
ITV Studios Netherlands B.V.
ITV Studios Netherlands Drama B.V.
ITV Studios Netherlands Content B.V.
ITV Studios Global Entertainment B.V.

2. What are cookies 

A cookie is a small text file that we store on your device and read during your next visit.

A distinction is made between first-party and third-party cookies. First-party cookies are cookies that are placed and read by the party that you visit. When you visit this page, for instance, the cookies of www.itvstudios.nl are first-party cookies. Third-party cookies are cookies placed by a party other than the one you are visiting, such as cookies of certain social networks.

A distinction is also made between different types of cookies. There are functional, analytic, tracking and social cookies. Functional cookies are necessary for a website, app or account to function, such as cookies that are needed to remember a login. Analytic cookies may be used to collect statistics on the use of a website, app or account. Tracking cookies make it possible to draw up personal profiles by recording your surf behaviour. Finally, social cookies are used for the integration of social media on a website, app or account.
In addition to cookies, there are also other techniques that make it possible to store and read information on your device, such as Flash and HTML5 local storage. In principle, they function in the same manner.

3. Cookies used

We place and use the following cookies on our websites and apps:

Functional cookies

Cookie namePurpose Properties
fusionredux_current_tabEssential WordPress theme cookie to maintain the functionality of the website.These cookies expire after 7 days.
wordpress_test_cookieThese cookies are used to check whether the user’s browser supports cookies.These cookies are removed after the session.
wordpress_logged_in_These cookies are used to whether the user’s browser supports cookies.These cookies are removed after the session.
wordpress_sec_
wp-settings-1,Wordt gebruikt om de instellingen te onthouden als je ingelogd bent.These cookies expire after 1 year.
wp-settings-time-1
mp_*_mixpanelVerzamelt anonieme informatie hoe gebruikers de website gebruiken.These cookies expire after 1 year.


Analytical cookies

Cookie namePurpose Properties
_ga, _gidRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.Google Privacy Policy. Deze cookies worden geplaatst door Google Tag Manager en worden na de sessie of na 2 jaar verwijderd.


Cookies placed by third parties

It is possible that third parties, such as social networks, themselves also place and use cookies without our knowledge. Since we do not control those third parties, we cannot tell you exactly what cookies are placed and read by those third parties. In the list above we have included as many references as possible to the conditions of those third parties. We advise you to read those conditions and to regularly check for amendments. We also draw your attention to the possibility to state your advertising preferences with regard to cookies of advertisers, and to the possibility of controlling what cookies may be saved on your device (see also ‘5. Cookie control’).

4. Cookie policy 

Before placing non-functional cookies, we inform you accordingly and request your consent. Those cookies are placed and read only after you have given consent.

Because the placing and reading of non-functional cookies (tracking cookies in particular) is regarded as personal data processing, the provisions of our Privacy Policy also apply. See in particular in our Privacy Policy: ‘4. Source’, ‘9. Retaining of data’, ’10. Data security’ and ’11. Your rights as a data subject’.

5. Cookie control

You yourself can control the cookies that are saved on your device. You can change the settings of your computer or mobile device in such a way that you do not receive cookies when visiting our website or using our apps, for instance. Please bear in mind that if you block cookies it is possible that you can no longer use all the possibilities on our websites or app. It is also possible to change the settings of your computer or mobile device in such a way that you are informed as soon as cookies are placed. You can also remove cookies that have been placed. You can do so, for instance, if you wish to withdraw consent given for placing cookies. In that case we will inform you and request your consent again, if necessary, when you open our websites or apps.

Information on how to deactivate or delete cookies per browser can be found at:

 • Chrome;
 • Firefox;
 • Internet Explorer;
 • Safari.

6. Amendments

We may unilaterally amend this Cookie Policy. We therefore advise you to regularly check this policy for changes. We will inform you if we make any major changes, for instance by means of a notification on our websites or apps, by email, or by requesting your consent again.

The most recent amendment was on 1 January 2020.

7. Questions

Questions or complaints regarding cookies may be sent to our Privacy Office via privacy.nl@itv.com.