Privacy Policy Applicants


Nederlandse versie

Click here for English version

In dit document vind je informatie over de persoonsgegevens die wij van sollicitanten verwerken voor een stage- of werkplek op www.werkenbijitvstudios.nl (hierna: de Website).

1. Wie zijn wij

Wij zijn ITV Studios Holding B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen: ITV Studios Netherlands Holding B.V., ITV Studios Netherlands B.V., ITV Studios Netherlands Drama B.V., ITV Studios Netherlands Content B.V. en ITV Studios Global Entertainment B.V. (hierna: “ITV Studios ” of “wij“).

ITV Studios, is gevestigd aan de Familie De Mollaan 1, 1217 ZB te Hilversum.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

ITV Studios is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op de Website. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan wij al het gebruik vanaf het moment van verkrijging tot het moment van verwijdering.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Wij verwerken alle persoonsgegevens die je op onze Website achterlaat (en in uitzonderlijke gevallen per mail) voor de betreffende sollicitatieprocedure. Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen nadat je op de Website op de knop “Verzend” hebt geklikt.

Op de Website geven wij aan welke persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn voor de sollicitatieprocedure en welke gegevens door jou optioneel kunnen worden verstrekt. Wij kunnen onder andere om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voorletters, voornaam, achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode & plaatsnaam
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Cv
 • Motivatie
 • Foto

Op basis van de ontvangen persoonsgegevens kunnen wij ons een goed beeld vormen van alle sollicitanten. Vervolgens beoordelen wij welke sollicitanten geschikt zouden kunnen zijn voor de betreffende functie. Afhankelijk van de functie kunnen we ook een assessment afnemen. Hierbij maakt ITV Studios gebruik van professionele partijen voor het afnemen van assessments.

Daarnaast willen wij graag de mogelijkheid hebben om met sollicitanten contact te kunnen opnemen en/of om informatie te sturen, uit te nodigen voor een gesprek en/of het sluiten van een arbeidsovereenkomst. We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven staan beschreven.

Wij verwerken tot slot geen bijzondere persoonsgegevens van sollicitanten, zoals gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Dit is anders als je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming geeft.

4. Juridische grondslagen voor de verwerking

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens niet gebaseerd is op jouw toestemming beroepen wij ons op de volgende grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld het aanbieden van een arbeidsovereenkomst;
 • Wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van loonheffing;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld ten behoeve van de sollicitatieprocedure; of
 • Vitale belangen, bijvoorbeeld in het geval van direct gevaar medische gegevens delen zonder toestemming te kunnen geven

5. Beveiliging

Wij doen onze uiterste best om de via de Website verkregen persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek trachten te voorkomen dat, iemand ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens krijgt, kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

6. Toegang

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Eventuele externe partijen die door ons worden ingeschakeld verplichten wij onze instructies en (beveiligings)standaarden op te volgen.

7. Bewaartermijn

Bij een afwijzing bewaren wij de persoonsgegevens van een sollicitant tot 4 weken na afloop van de sollicitatieperiode, tenzij je ons toestemming hebt gegeven jouw persoonsgegevens voor de duur van 1 (één) jaar te bewaren ten behoeve van toekomstige vacatures bij ITV Studios.

Bij indiensttreding bewaren wij de persoonsgegevens tot 7 jaar na het einde van het dienstverband of tenminste zo lang als wettelijk is toegestaan.

8. Rechten sollicitanten

Als sollicitant heb je op grond van de privacywetgeving bepaalde rechten, waaronder het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of over te dragen. Ook kun je wanneer jij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming hebt verstrekt deze toestemming intrekken. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

9. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Policy Sollicitanten eenzijdig wijzigen. We raden je aan om regelmatig onze Privacy Policy Sollicitanten op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 1 januari 2020.

Vragen

Vragen over deze Privacy Policy Sollicitanten kun je stellen aan ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com.

*************************


English version

Privacy Policy Applicants

In this document you will find information about the personal data we process from applicants for an internship or workplace on www.werkenbijitvstudios.nl (hereinafter: the Website).

1. Who are we

We are ITV Studios Holding B.V. and its affliates: ITV Studios Netherlands Holding B.V., ITV Studios Netherlands B.V., ITV Studios Netherlands Drama B.V., ITV Studios Netherlands Content B.V. and ITV Studios Global Entertainment B.V. (hereinafter: “ITV Studios ” or “we“).

ITV Studios Netherlands, is a private limited liability company, having its registered office at Familie De Mollaan 1, 1217 ZB Hilversum.

2. Controller

ITV Studios is responsible for processing personal data on the Website. By processing personal data, we mean using the data from the moment of acquisition until the moment of removal.

3. Which personal data do we process and why

We process all personal data that you leave behind on our Website (and in exceptional cases by e-mail) for the relevant application procedure. Your personal data will be stored by us after you have clicked on the “Send” button on the Website.

On the Website we indicate which personal data are necessary for the application procedure and which data you can provide optionally. We may, among other things, ask the following personal data:

 • Initials, first name, last name
 • Date of birth
 • Gender
 • Address
 • Postal code & place name
 • E-mail
 • Phone number
 • Resume
 • Motivation
 • Photo

Based on the received personal data, we can form a complete view of all applicants. We then assess which applicants might be suitable for the vacant function. Depending on the function, we can also conduct an assessment. ITV Studios uses professional parties to conduct assessments.

In addition, we would like to have the opportunity to contact applicants and/or to send information, to invite them for an interview and/or to conclude a contract of employment. We will not use your data for any other purposes than as described above.

Finally, we do not process special personal data of applicants, such as race, ethnic origin, political opinion, beliefs, trade union membership, sexual orientation, health data or criminal date. This is different if you give your explicit consent for this.

4. Legal bases for processing

Insofar as the processing of personal data is not based on your consent, we invoke on the following grounds:

 • Necessary to perform an agreement e.g. to offer an employment contract;
 • Legal obligation e.g. payroll tax;
 • Legitimate interest e.g. for the application procedure; or
 • Vital interests e.g. in case of immediate danger to share health data without the possibility to give consent.

5. Security

We make every effort to optimally secure the received personal data via the Website. We do so by taking state-of-the-art organisational and technical security measures aimed at preventing unauthorised access to the data and alteration, disclosure or loss of the data.

6. Access

The personal data is only accessible for employees who are involved in the application procedure. We oblige any external parties – engaged by us – to follow our instructions and (security) standards.

7. Retention period

In the event of a rejection, we store the personal data of an applicant for 4 weeks after the end of the application period. Unless you have given us consent, we can store your personal data for the duration of 1 (one) year for future vacancies at ITV Studios.

After starting employment, we store the personal data for 7 years after the end of employment or for at least as long as it is permitted by law.

8. Rights applicants

As an applicant you have certain rights based on the privacy legislation, including the right to inspect, rectify, complement, erase and/or transmit your personal data. If you have provided your personal data on the basis of consent, you can also withdraw this consent. Finally, please note that you may file a complaint with the Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority).

You may send us a request to exercise your rights at any time. You may do so by sending an email to our Privacy Office via privacy.nl@itv.com. Please specify in your request, insofar as possible, to which personal data your request relates and which right you wish to exercise, and provide evidence to demonstrate that you are the owner of those personal data. We aim to respond to your request within a period of one month.

9. Amendments

We may unilaterally amend this Privacy Policy Applicants. We therefore advise you to regularly check this policy for amendments. If we make major amendments, we will inform you accordingly, for instance by publishing an announcement on our websites or apps, by email or by requesting your consent again.

The most recent amendment was on 1 January 2020.

Questions

Questions regarding this Privacy Policy Applicants may be sent to our Privacy Office via privacy.nl@itv.com.