ITV update over extern onderzoek door Van Doorne

Geplaatst op: 26/01/2022

Update

Het externe onderzoek naar de schokkende beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland onder leiding van Van Doorne maakt goede vorderingen. 

Naast de gesprekken van vorige week zijn er deze week nog meer gesprekken gevoerd over beschuldigingen van ongepast gedrag en het Van Doorne-team staat in contact met degenen die zich via de vertrouwelijke meldingsprocedure hebben gemeld. 

ITV wil nogmaals iedereen die het slachtoffer is geworden van – of getuige is geweest van – ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die klaar staan om op vertrouwelijke basis met hen te spreken. Indien iemand meent slachtoffer of getuige te zijn geweest van een zedendelict, raden wij diegene ten zeerste aan hiervan direct aangifte te doen bij de politie. Van Doorne zal onderzoek doen naar ander ongepast gedrag rondom The Voice of Holland. Indien iemand twijfelt over met wie contact moet worden opgenomen, neem dan alstublieft contact op met Van Doorne.

De belangen van eventuele slachtoffers staan in deze omstandigheden voorop. Er zijn adequate communicatielijnen tussen Van Doorne, het Openbaar Ministerie en de Politie, die hier op de website van Van Doorne te vinden zijn.

Het programma Boos heeft aan het licht gebracht dat er ongepast gedrag heeft plaatsgevonden rond The Voice of Holland, en ITV moet volledig begrijpen wat er is gebeurd, zodat er actie kan worden ondernomen en ervoor kan worden gezorgd dat dergelijk gedrag zich niet meer voordoet. De reikwijdte van het externe onderzoek van Van Doorne richt zich op ongepast gedrag rond The Voice of Holland en kan daarom, naast het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie, waarde toevoegen om te begrijpen wat er is gebeurd.

Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag dat in het programma Boos naar voren is gekomen.

Reikwijdte van het onderzoek

ITV heeft Van Doorne aangesteld om een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior in de periode 30 april 2015 (toen Talpa Media werd overgenomen door ITV) tot en met 12 januari 2022. Meldingen met betrekking tot ongepast gedrag die voor 30 april 2015 hebben plaatsgevonden of hadden kunnen plaatsvinden, zullen door Van Doorne ook in aanmerking worden genomen (of in geval van strafbare feiten worden doorverwezen om aangifte te doen bij de politie) omdat deze relevant kunnen zijn voor het doel van het onderzoek. Iedereen wordt daarom aangemoedigd om ongepast gedrag rondom The Voice of Holland te melden.  

Van Doorne wordt door ITV niet beperkt in de wijze waarop zij het onderzoek uitvoert. Van Doorne is bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan de Kernwaarden en de binnen de advocatuur geldende beroeps- en gedragsregels.

Het externe onderzoeksteam staat onder leiding van Jan Leliveld. Hun prioriteit is om een volledig beeld te krijgen van wat er is gebeurd. Van Doorne heeft ruime ervaring met dit soort onderzoeken en heeft een speciaal team samengesteld om het onderzoek te leiden. De eerste gesprekken vinden reeds plaats. Van Doorne heeft ook een advocaat gespecialiseerd in seksuele intimidatie en een forensisch psycholoog aangetrokken om te assisteren bij het onderzoek, indien nodig.

Het is mogelijk om anoniem te blijven gedurende het onderzoek en de identiteit van degenen die deelnemen zal niet worden gedeeld met ITV of een derde partij zonder hun voorafgaande toestemming.

Melden van ongepast gedrag

Van Doorne zal onderzoek doen naar ongewenste omgangsvormen rond The Voice of Holland. We willen nogmaals iedereen die het slachtoffer is geworden van – of getuige is geweest van – ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken.

Dit kan via een beveiligde webpagina bij People Intouch https://vandoorne.speakup.report/speakupitv. Het kanaal geeft de mogelijkheid om anoniem te melden en de gedeelde informatie gaat rechtstreeks naar Van Doorne

Indien iemand meent slachtoffer of getuige te zijn geweest van een zedendelict, raden wij diegene ten zeerste aan hiervan direct aangifte te doen bij de politie.

Betrekkingen met de politie en het Openbaar Ministerie

Het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie is gericht op eventuele strafbare feiten en waarvan bij hen aangifte is gedaan. 

Van Doorne bekijkt meldingen die via de Van Doorne SpeakUp lijn binnenkomen op individuele basis. Als er (mogelijk) sprake is van een strafbaar feit, zal Van Doorne de melder uitleggen dat hij/zij aangifte zou moeten doen bij de politie. Het is aan de officier van justitie om naar aanleiding van een aangifte te besluiten al dan niet een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Van Doorne en het Openbaar Ministerie onderzoeken ieder onafhankelijk van elkaar, maar er zijn afspraken gemaakt over de verschillende onderzoeken en er is regelmatig constructief overleg met elkaar. De details van de afspraken zijn hier te vinden op de website van Van Doorne.

ITV steunt het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast is ITV van mening dat het bredere externe onderzoek van Van Doorne ook moet worden uitgevoerd, naar gedragingen in de shows rond The Voice of Holland die misschien niet strafbaar zijn in strafrechtelijke zin, maar niettemin ongepast gedrag zijn. 

Proces van onderzoek en bekendmaking van de resultaten van het onderzoek

ITV heeft Van Doorne gevraagd het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden, maar wij hebben duidelijk gemaakt dat het belangrijker is dat het grondig en volledig is. 

We verwachten dat in het kader van het onderzoek veel interviews zullen worden afgenomen van voormalige deelnemers en van mensen die de afgelopen zeven jaar aan The Voice hebben meegewerkt. Veel mensen zullen meermaals worden geïnterviewd omdat de informatie die tijdens de verschillende interviews wordt verzameld, kan worden gecontroleerd en mogelijk bevestigd door anderen die erbij betrokken of aanwezig waren.

Dat betekent dat het waarschijnlijk maanden, en geen weken, zal duren om het externe onderzoek te voltooien.

ITV zal de resultaten van het onderzoek openbaar maken op een wijze die rekening houdt met het respecteren van de vertrouwelijkheid van slachtoffers en getuigen, alsmede met onze wens om de politie in staat te stellen het strafrechtelijk onderzoek zonder interruptie uit te voeren. In de berichtgeving aan ITV zal Van Doorne geen namen van personen noemen.

ITV zal ook een onafhankelijk en gerenommeerd persoon (zoals een oud-rechter) vragen om te valideren dat de resultaten die openbaar worden gemaakt, op een eerlijke en volledige manier worden gedeeld, terwijl toch rekening wordt gehouden met de privacybelangen van individuen en het lopende politieonderzoek.