Privacy Policy


Nederlandse versie

Click here for English version

Inhoudsopgave

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Minderjarigen
 3. Soorten gegevens
 4. Bron van verkrijging
 5. Doeleinden voor de verwerking
 6. Grondslagen voor de verwerking
 7. Delen van gegevens
 8. Cookies
 9. Bewaren
 10. Beveiliging
 11. Rechten als betrokkene
 12. Wijzigingen
 13. Vragen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

ITV Studios is een handelsnaam van ITV Studios Holding B.V. (onderdeel van ITV (Europe) Holdings B.V.) en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “ITV Studios” of “wij”). Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens“) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze websites of apps of doordat je meedoet als deelnemer, of publiek bij een van onze (TV-)producties. De verwerkingsverantwoordelijke hiervoor is ITV Studios, gevestigd aan de Familie De Mollaan 1, 1217 ZB te Hilversum.

De gelieerde ondernemingen van ITV Studios zijn:

 • ITV Studios Netherlands Holding B.V.
 • ITV Studios Netherlands B.V.
 • ITV Studios Netherlands Drama B.V.
 • ITV Studios Netherlands Content B.V.
 • ITV Studios Global Entertainment B.V.

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan ITV Studios verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy genoemde doelen:

Basisgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Geslacht;
 • Deelname geschiedenis; en
 • Deelnemersovereenkomsten en overige contracten.

Aanvullende specifieke (TV-)productie gegevens:

 • Burgerlijke staat en relatiestatus;
 • Gegevens over partner en/of kinderen;
 • Werk gerelateerde gegevens zoals werkgever, functie en inkomensgegevens;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • Gegevens van je social media accounts;
 • Media (foto-, video- en audio fragmenten); en
 • Biografische gegevens (je door ons opgestelde ‘bio’) en overige gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan onze programma’s.

Technische gegevens:

 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze websites of apps, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; en
 • Zoekwoorden die op onze websites of apps zijn gebruikt.

Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook ‘5. Doeleinden voor de verwerking‘). Ook is het zo dat we niet voor elke (TV-)productie alle hierboven genoemde ‘aanvullende specifieke (TV-)productie gegevens’ van je gebruiken. Dat is afhankelijk van de specifieke (TV-)productie.

De biografische gegevens en overige gegevens die belang zijn voor de selectie of deelname aan onze programma’s kunnen ook bijzondere persoonsgegevens bevatten zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. We zijn bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op je privacy. Daarom verwerken we deze gegevens alleen op basis van jouw toestemming (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘) en gaan we extra zorgvuldig met deze gegevens om. Daarnaast zullen we deze gegevens direct na de laatste uitzenddatum van een productie verwijderen.

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze websites of apps zoals bij een aanmeldformulier. Wel kan het zo zijn dat als je bepaalde gegevens niet wil verstrekken, je niet gebruik kunt maken van onze diensten of bijvoorbeeld niet als deelnemer of publiek kunt deelnemen. Bijvoorbeeld omdat wij ook verplicht zijn in dat kader bepaalde gegevens van je vast te leggen. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook ‘8. Cookies‘.

5. Doeleinden voor de verwerking

We zullen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Zodat je we je onze diensten, producten en/of informatie kunnen aanbieden of je daaraan kunnen laten participeren. Bijvoorbeeld omdat je als deelnemer of publiek participeert in een van onze (TV-)producties;
 • Om geschikte deelnemers en/of publiek voor onze (TV-)producties te selecteren;
 • Omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren. Bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons casting-bestand om geselecteerd te worden als deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige (TV-)producties;
 • Om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma van ITV Studios, bijvoorbeeld als deelnemer of publiek;
 • Zodat je via onze diensten informatie kan plaatsen en uitwisselen, bijvoorbeeld via een van onze website en/of app. Als deze website en/of app de mogelijkheid biedt, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst;
 • Om onze websites en/of apps en bijbehorende technologieën te analyseren, statistieken te verzamelen, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om je (elektronische) commerciële boodschappen van ITV Studios toe te sturen inclusief derden die via onze diensten adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden en dergelijke; en
 • Voor veiligheidsdoeleinden (bijvoorbeeld voor twee-factor-authenticatie) of om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Ook verwerken we gegevens omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.

Tot slot verwerken we gegevens op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we bijzondere persoonsgegevens van je verwerken of gegevens bijvoorbeeld lang willen opslaan zoals inde casting-database. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

7. Delen van gegevens

Je gegevens kunnen binnen ITV Studios worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verwerkingsverantwoordelijke‘.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

8. Cookies

Op onze websites en/of apps maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar ons Cookie Policy.

9. Bewaren

Wij proberen de persoonsgegevens zolang te bewaren als noodzakelijk. We hebben daarvoor dan ook bewust (organisatorisch en technisch) een onderscheid gemaakt in de soorten gegevens die we verzamelen (zie ‘3. Soorten gegevens’). De ‘basisgegevens’ moeten we bewaren zolang als nodig is in verband met de exploitatie van onze (TV-)producties. De ‘productie-specifieke gegevens’ zullen we direct na de laatste uitzenddatum van een productie verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

10. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens‘.

11. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy.nl@itv.com. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

12. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 6 maart 2023.

13. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen aan ons Privacy Office via privacy.nl@itv.com.

*************************


English version

Table of contents

 1. Controller
 2. Minors
 3. Types of data
 4. Source
 5. Purposes of data processing
 6. Grounds for processing
 7. Sharing of data
 8. Cookies
 9. Retaining of data
 10. Data security
 11. Your rights as a data subject 
 12. Amendments
 13. Questions

1. Controller

ITV Studios is a trade name of ITV Studios Holding B.V. (a division of ITV (Europe) Holdings B.V.) and its affiliates (“ITV Studios” or “we”). Privacy sensitive data (“personal data” or “data”) are processed via our services. By processing we mean any use made of your personal data, such as storing, altering, transmitting or deleting all or part of those data. We process personal data, for instance, because you use our websites or apps or because you participate in one of our productions as a contestant or audience member. The controller is ITV Studios Netherlands, a private limited liability company, having its registered office at Familie De Mollaan 1, 1217 ZB Hilversum.

ITV Studios’ affiliated businesses are:

 • ITV Studios Netherlands Holding B.V.
 • ITV Studios Netherlands B.V.
 • ITV Studios Netherlands Drama B.V.
 • ITV Studios Netherlands Content B.V.
 • ITV Studios Global Entertainment B.V.

2. Minors

Are you below the age of 16? Then you may submit your personal data to ITV Studios Netherlands only if your parents or guardians have read this policy and given their consent. This applies only if consent is also the grounds for processing (see ‘6. Grounds for processing‘). Taking into consideration the available technology, we make reasonable endeavours to check whether your parents or guardians have indeed given their consent.

3. Types of data

We use the following data for the purposes stated in this policy:

Basic data:

 • Name and address details;
 • Contact details, such as (mobile) telephone number and email address;
 • Date of birth and age;
 • Sex;
 • Participation history; and
 • Participant agreements and other agreements.

Additional specific (TV) production data:

 • Civil status and relationship status;
 • Data on partner and/or children;
 • Work-related data, such as employer, position and income data;
 • Payment data, such as invoice address, bank account number and possibly credit card data;
 • Data regarding your social media accounts;
 • Media (photo, video and audio fragments); and
 • Biographical data (your “bio” drawn up by us) and other data that are relevant to the selection or to participation in our programmes.

Technical data:

 • Detailed technical and other data regarding the use of our websites or apps, such as the type of device and device properties, browser type and language, date and time of the interaction, and IP address; and
 • Search terms used on our websites or apps.

The data that we use depends on the purpose for which we process the data (see also ‘5. Purposes of data processing‘). Also, we do not use all of your “additional specific (TV) production data” referred to above for every (TV) production. That depends on the specific (TV) production.

The biographical data and other data that are relevant to the selection or to participation in our programmes may also include special categories of personal data, such as race, ethnic origin, political opinion, beliefs, trade union membership, sexual orientation, health data or criminal date. We are aware of the sensitivity of those data and their possible impact on your privacy. We therefore process those data only on the basis of your consent (see ‘6. Grounds for processing‘) and we handle all those data with extra care. Also, we remove those data immediately after the final broadcasting date of a production.

4. Source

We primarily obtain data by requesting you to provide them. You yourself can then decide whether or not you wish to provide us with those data, such as the data that you yourself can fill in on one of our websites or apps, for instance in a registration form. It is possible, however, that if you do not wish to provide certain data, you cannot use our services or cannot take part as a participant or an audience member, for instance. One of the reasons for this is that we are also required in that regard to record certain data of yours. When you enter personal data, we state what data are necessary and what data are optional.

There are also data that we receive automatically, such as technical and other data regarding the devices that you use. We obtain those data via cookies and similar techniques. See also ‘8. Cookies‘.

5. Purposes of data processing

We use your data for the following purposes:

 • To allow us to offer you our services, products and information, or to allow you to participate in them, for instance because you participate in one of our (TV) productions as a participant or an audience member;
 • To select suitable participants or audience members for our (TV) productions;
 • Because you yourself want us to save your data, for instance because you register to be included in our casting file for selection as a participant or an audience member in future (TV) productions;
 • To specifically contact you for participation in a programme of ITV Studios Netherlands, for instance as a participant or an audience member;
 • To allow you to place and exchange information via our services, for instance via one of our websites or apps and, if the website or app offers you that possibility, also to contact other users of the service in question;
 • To analyse our websites and apps and related technologies, to collect statistics and to maintain, secure and optimise our websites and apps;
 • To send you electronic or other commercial messages of ITV Studios Netherlands, including third parties that advertise, sponsor, offer prices, etc. via our services; and
 • For security purposes (e.g. for two-factor authentication) or to comply with applicable laws and regulations.

We will not use your data for any purposes other than those listed above.

6. Grounds for processing

We process data because that is necessary to perform an agreement, for instance because the processing is necessary to provide our services.

We also process data because we are required to do so by law. Certain legislation obligates us to retain data for a specific period. The Algemene wet inzake rijksbelasting (State Taxes Act), for instance, obligates as to retain payment data for a period of seven years for the Tax Administration.

We also process data because we ourselves or a third party has a legitimate interest in that processing, such as business interests. In that case we always carefully consider whether that interest outweighs your privacy interest.

Finally, we process data on the basis of your consent, for instance when we process special categories of personal data of yours or if we wish to retain data for a long period, such as the data in the casting database. We also inform you and request your consent before placing and reading cookies and before sending you electronic or other commercial messages.

7. Sharing of data

Your data may be exchanged and combined within ITV Studios; see also ‘1. Controller‘.

When processing your personal data, we use third parties that are provided with your data. If possible, we obligate those third parties to act as processors. This means that we determine the purpose and means of the processing and that the processor may handle your data only in accordance with our instructions and our security and other standards. We record those agreements with each processor in a data processing agreement.

Some of those processors are located outside the EU. Because a similar level of privacy protection is not guaranteed outside the EU, we have made (additional) agreements with those parties. We enter into an approved standard contract of the European Commission (also known as “standard contractual clauses”) with those processors. If the data are transferred to the USA, we also enter into the standard contract, or we do so on the basis of the EU-US Privacy Shield.

8. Cookies

We use cookies and similar techniques (“cookies”) on our websites and apps. More information on cookies, the specific type of cookies that we use and how you can control those cookies is provided in our Cookie Policy.

9. Retaining of data

We aim to retain personal data only as long as necessary. We have therefore intentionally made an (organisational and technical) distinction between the types of data that we collect (see ‘3. Types of data‘). The “basic data” must be retained for as long as is necessary to commercialise our (TV) productions. The “production-related data” are removed immediately after the final broadcasting date of a production.

An exception applies if the law prescribes that we must retain certain data for a longer period. With regard to payment data, for instance, the Algemene wet inzake rijksbelasting (State Taxes Act) obligates us to retain those data for a period of seven years for the Tax Administration.

10. Data security

We make every effort to optimally secure the personal data. We do so by taking state-of-the-art organisational and technical security measures aimed at preventing unauthorised access to the data and alteration, disclosure or loss of the data.

If we engage “processors”, we obligate them to handle your data in accordance with our instructions and our security and other standards. See also ‘7. Sharing of data‘.

11. Your rights as a data subject

You have the right to inspect, rectify, erase or transmit your personal data. You also have the right to limit or to object to the processing. Finally, please note that you may file a complaint with the Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority).

You may send us a request to exercise your rights at any time. You may do so by sending an email to privacy.nl@itv.com. Please specify in your request, insofar as possible, to which personal data your request relates and which right you wish to exercise, and provide evidence to demonstrate that you are the owner of those personal data. We aim to respond to your request within a period of one month.

12. Amendments

We may unilaterally amend this Privacy Policy. We therefore advise you to regularly check this policy for amendments. If we make major amendments, we will inform you accordingly, for instance by publishing an announcement on our websites or apps, by email or by requesting your consent again.

The most recent amendment was on March 6, 2023.

13. Questions

Questions or complaints regarding privacy may be sent to our Privacy Office via privacy.nl@itv.com.