Voorwaarden

Voorwaarden insturen van een programma-idee :

In deze voorwaarden wordt het programma-idee dat je via het formulier van deze website aan ons voorlegt als “Idee” aangeduid. Als je het Idee als bedrijf voorlegt, verwijst het gebruik van “ik” ook naar dit bedrijf.

 • Ik dien het Idee vrijwillig in via het formulier op de website https://itvstudios.nl/contact/ en ga vrijwillig akkoord met deze voorwaarden. Ik verklaar dat ik me of hierover professioneel heb laten adviseren of bewust heb gekozen dit niet te doen.

 • Ik garandeer dat ik:
  • ouder ben dan 18 jaar;
  • de enige bedenker ben van het Idee, en als dat niet zo is en er anderen bij betrokken zijn, ik bevoegd ben en in staat ben alle andere partijen te vertegenwoordigen, en dat deze partijen hiervoor ook hun toestemming verleend hebben;
  • ITV Studios (hierna: “ITV”) vrijwaar voor elke aansprakelijkstelling door derden met betrekking tot het (indienen van) het Idee.

 • Ik ben op de hoogte van het feit dat er een belangrijk verschil bestaat tussen een Idee en een TV-format (hierna: “Format”). Een Idee kan leiden tot een Format, maar dat is niet altijd het geval. Een Format moet gedetailleerd zijn uitgewerkt en
  een aantal unieke elementen bevatten die onderscheidend zijn ten opzichte van reeds bestaande formats. Deze gedetailleerde uitwerking en unieke elementen maken het mogelijk om een Format juridisch (auteursrechtelijk) beschermen.
  Ter illustratie: een datingprogramma voor mensen die verlegen zijn is een Idee maar dat is nog geen Format. Pas als duidelijk is hoe deze mensen gaan daten, welke structuur het TV-programma heeft, hoe er gecast wordt en wat de ‘spelregels’ zijn kan het een Format worden genoemd. Ik ben me ervan bewust dat Ideeën op zich niet te beschermen zijn en dat veel
  Ideeën al een keer eerder ontstaan of gebruikt zijn.

 • Als ITV besluit om mij uit te nodigen om het Idee persoonlijk toe te lichten, ontvang ik hierover nader bericht. ITV is niet verplicht om mij persoonlijk uit te nodigen. Als ITV na de toelichting besluit om te proberen van het Idee een concrete en gedetailleerde uitwerking te maken, zal ITV mij vragen een overeenkomst te tekenen. In deze overeenkomst zal ik ITV gedurende een bepaalde termijn in staat stellen het Idee verder uit te werken. Ook zullen in deze overeenkomst nadere voorwaarden staan op grond waarvan ITV (eventueel) met de uitwerking van het Idee aan de slag kan, in ruil voor een redelijke vergoeding voor mij voor het aanleveren van het Idee. Tot het tekenen van de overeenkomst, kan ik geen enkel recht ontlenen aan het inleveren van het Idee.

 • Indien ik word uitgenodigd voor de persoonlijke toelichting, zal ik het Idee niet aan andere partijen voorleggen die bedrijfsmatig televisieprogramma’s ontwikkelen, produceren en/of uitzenden, tenzij ik van ITV een schriftelijk bericht (dit kan ook een email zijn) ontvang dat ITV geen verdere opvolging aan het Idee zal geven of ik geen schriftelijke afwijzing van ITV heb ontvangen, maar er wel 3 maanden zijn verstreken na de dag dat ik het Idee bij ITV heb toegelicht. In geval van een uitnodiging ben ik verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle communicatie tussen mij en ITV tot 2 jaar na de dag van de toelichting.

 • ITV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ik kan lijden door de uitvoering van deze voorwaarden, tenzij ITV deze schade mij heeft toegedaan als gevolg van handelen met opzet of grove schuld.


  Versie juni 2023