ITV plc's reactie op het externe onderzoek naar The Voice of Holland

Geplaatst op: 29/03/2023

ITV plc’s reactie op het externe onderzoek naar The Voice of Holland

ITV plc (ITV) heeft vandaag een openbaar document gepubliceerd, waarin een samenvatting wordt gegeven van de bevindingen van Van Doorne’s externe onderzoek naar beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland tussen april 2015 en januari 2022, en heeft een reeks initiatieven en waarborgen geschetst om te zorgen voor een cultuur waarin iedereen eerlijk en respectvol wordt behandeld, waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag en waar ieders stem wordt gehoord. 

Lisa Perrin, Managing Director International Production bij ITV Studios, zei vandaag: 

“Wij maken onze excuses aan iedereen die enige vorm van ongepast gedrag rond het maken van The Voice of Holland heeft ondervonden. 

“Het is onze prioriteit om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor iedereen die deelneemt aan, of werkt aan, onze shows en er is bij ITV Studios geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. 

“Als de klachten over ongepast gedrag waren doorverwezen naar het ITV management in Londen, zou de reactie anders zijn geweest. We willen onze excuses aanbieden aan de mensen die het juiste hebben gedaan door hun zorgen te uiten. 

“We bedanken iedereen die heeft deelgenomen en bijgedragen aan het externe onderzoek door met Van Doorne in gesprek te gaan. We begrijpen dat dit een moeilijk en emotioneel proces is geweest. 

“ITV wil blijven werken aan een omgeving waarin de personen die voor ons werken of in onze shows verschijnen, eerlijk en respectvol worden behandeld en zich betrokken voelen. Het openbare document bevat een aantal aanbevelingen voor maatregelen om te voorkomen dat dergelijk gedrag opnieuw plaatsvindt en ITV heeft al protocollen en maatregelen ingevoerd om al deze aanbevelingen te adresseren. 

“ITV zal steun blijven bieden aan iedereen die door deze gebeurtenissen is getroffen.” 

Als iemand na de publicatie van het openbare document een melding wil doen rond The Voice of Holland, kan hij of zij contact opnemen met ITV’s vertrouwelijke en anonieme (Nederlandstalige) meldlijn SafeCall op 00800 7233 2255 of https://www.safecall.co.uk/report/#.

Het openbare document is te vinden op de website van ITV Studios Netherlands: http://www.itvstudios.nl. 

Het externe onderzoek 

Het management van ITV plc in Londen heeft Van Doorne aangesteld om een extern onderzoek uit te voeren naar de beschuldigingen van ongepast gedrag rond The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior in de periode 30 april 2015 tot en met 12 januari 2022. 

Van Doorne werd niet door ITV beperkt in de wijze waarop zij het onderzoek uitvoerde en had vrije toegang tot iedereen bij ITV die betrokken was bij The Voice. Van Doorne was bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan de binnen de advocatuur geldende kernwaarden en gedragsregels. 

Hoewel Van Doorne heeft bepaald dat haar rapport van het externe onderzoek strikt vertrouwelijk is en niet kan worden gedeeld of openbaargemaakt, heeft Van Doorne ermee ingestemd dat ITV de resultaten van het onderzoek openbaar maakt. Met dat doel heeft Van Doorne het openbare document opgesteld waarin de bevindingen zijn samengevat, om de vertrouwelijkheid van de betrokkenen te waarborgen en met het oog op de duidelijke eisen van een aantal individuen om geen informatie openbaar te maken die hen betrof of die zou kunnen leiden tot hun identificatie of op enigerlei wijze hun namen zou onthullen. 

Vooraanstaand advocate Phillippa Kaufmann KC heeft gevalideerd dat het openbare document een accurate weergave is en de belangrijkste bevindingen omvat zoals die in detail zijn beschreven in het Van Doorne-rapport van het externe onderzoek. Dit proces is afgerond op zondag 26 maart. 

Het externe onderzoek heeft tijd gevergd om Van Doorne in staat te stellen een grondig en degelijk proces te volgen, waarbij alle betrokkenen voldoende tijd en gelegenheid kregen om te worden gehoord, alle bij Van Doorne ingediende meldingen werden behandeld en alle beschuldigingen, die niet anderszins door het Openbaar Ministerie (OM) en de politie worden behandeld, werden onderzocht. 

In totaal heeft Van Doorne 62 personen geïnterviewd en een groot aantal documenten bekeken uit een dataset met meer dan 3 miljoen items (waaronder e-mails en WhatsApp-berichten). Een aantal personen dat contact opnam met Van Doorne koos ervoor om niet geïnterviewd te worden of om geen gedetailleerde informatie te verstrekken. ITV respecteert hun beslissing. 

ITV was geschokt door de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in Nederland en in het openbare document van Van Doorne wordt bevestigd dat Van Doorne geen bewijs heeft gevonden dat het grensoverschrijdend gedrag op enig moment vóór januari 2022 aan het management van ITV in het Verenigd Koninkrijk is gemeld. 

ITV merkt ook op dat het onderzoek van Van Doorne geen ongepast gedrag heeft geconstateerd met betrekking tot kandidaten van The Voice Kids of The Voice Senior. 

Vanwege de afspraken tussen Van Doorne en het OM/de politie waren mogelijke strafbare feiten geen onderwerp van het onderzoek van Van Doorne. Daarom werd iedereen die bij Van Doorne melding maakte van gedrag dat als strafbaar zou kunnen worden gekwalificeerd, geadviseerd dat gedrag bij de politie te melden. Uit het recente persbericht van het OM blijkt dat het OM voornemens is twee mannen te vervolgen. 

Een veilige en inclusieve cultuur creëren 

Karin de Groot, Managing Director ITV Studios Netherlands, zei vandaag: 

“Sinds ik in januari 2020 de verantwoordelijkheid voor The Voice of Holland heb overgenomen, hebben we met het team van ITV Studios keihard gewerkt om een cultuur te creëren waarin iedereen eerlijk en respectvol wordt behandeld. 

“De besluitvorming is veel meer inclusief en reflecteert de opvattingen van onze medewerkers en onze aandacht voor de mensen met wie we werken. Vanaf 2020 hebben we nieuwe initiatieven geïntroduceerd in al onze producties, die we het afgelopen jaar verder hebben ontwikkeld, bedoeld om onze cultuur verder te versterken.” 

Door ITV Studios Netherlands genomen acties 

In aanvulling op ons reeds bestaande beleid en praktijk, waaronder onze Code of Ethics and Conduct, heeft ITV Studios Netherlands sinds 2020 de volgende initiatieven genomen om onze aanpak te versterken: 

Cultuur – wij hebben bij alle producties het bewustzijn versterkt en vergroot over wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag is, met inbegrip van zogenaamde micro-agressies, en wij hebben mensen aangemoedigd en het makkelijker gemaakt om onaanvaardbaar gedrag waarvan zij getuige zijn of waarvan zij het slachtoffer zijn, te melden. Dit omvatte een reeks cultuursessies en leiderschapstrainingen. 

Verscherpt toezicht op onze producties – we gebruiken het Duty of Care-kader van ITV om elke show die we maken te beoordelen, alle aspecten ervan te onderzoeken en passende maatregelen te nemen ter ondersteuning en bescherming van degenen die aan die shows deelnemen. Een senior lid van het productieteam heeft vervolgens de duidelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het overeengekomen protocol wordt gevolgd. 

Toezeggingen aan deelnemers – we informeren iedereen die deelneemt aan onze shows (en waar nodig hun familie), via een briefing of via hun contract, over ITV’s bedrijfsbrede Code of Ethics and Conduct en over hoe we verwachten dat ze zich gedragen en behandeld worden, en de manieren waarop ze vertrouwelijk zorgen kunnen uiten. Er is een herzien protocol voor deelnemers ingevoerd, waarin aanvullende maatregelen en waarborgen voor de veiligheid en het welzijn van de deelnemers zijn opgenomen. 

Verder heeft ITV de formulering in de contracten met de deelnemers aangepast om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat en dat het voor de deelnemers duidelijk is dat de vertrouwelijkheidsclausules (die typisch zijn voor vooraf opgenomen programma’s om het resultaat van een competitie te beschermen voordat het programma is uitgezonden) niet van toepassing zijn als de deelnemer een kwestie van ongepast gedrag aan de orde wil stellen. 

Versterkte meldingskanalen – onze vertrouwelijke en anonieme meldingslijn SafeCall – met Nederlandstalige faciliteiten – staat ter beschikking aan alle werknemers, deelnemers en iedereen die aan onze producties meewerkt om zorgen te uiten en hun stem te laten horen. Alle nieuwkomers en bestaande werknemers worden op de hoogte gebracht van dit meldingskanaal via jaarlijkse verplichte trainingen en doorlopende communicatie- en bewustmakingsprogramma’s. Daarnaast kan elke werknemer zijn of haar zorgen uiten door contact op te nemen met HR, zijn lijnmanager of een lid van het senior management. Wij streven naar voortdurende communicatie om ervoor te zorgen dat iedereen die bijdraagt aan onze shows weet hoe hij of zij een melding kan doen. 

Voor iedereen die werkt aan of deelneemt aan onze producties (inclusief werknemers, deelnemers, kandidaten, freelancers, medewerkers of crew) hebben wij speciale vertrouwenspersonen aangesteld aan wie meldingen op een veilige en vertrouwelijke manier kunnen worden gedaan. Deze vertrouwenspersonen zijn geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). 

Samenwerken als industrie. ITV steunt de samenwerking van de industrie en in februari heeft ITV Studios Netherlands, als onderdeel van haar samenwerking met het NCP, het Mediapact Respectvol Samenwerken ondertekend – het branche-overstijgende pact om een veilige werkomgeving binnen de media-industrie te waarborgen. De samenwerking is een lange-termijn-initiatief en zal zich richten op training, bewustwording en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Opmerkingen voor de redactie 

  1. ITV plc nam Talpa Media over in maart 2015, toen Talpa Productions verantwoordelijk was voor de productie van The Voice of Holland. John de Mol was de Chief Creative Officer en verantwoordelijk voor The Voice gedurende deze periode tot 2020. De Talpa entiteiten werden in januari 2020 hernoemd tot ITV entiteiten. 
  2. Phillippa Kaufmann KC. Phillippa is in 2011 benoemd als King’s Counsel, een verdienste die wordt toegekend aan een beperkt aantal barristers als teken van uitzonderlijke bekwaamheid. Haar expertise strekt zich uit over het publiek- en privaatrecht. Zij voelt zich evenzeer thuis in complexe rechtszaken die de beheersing vereisen van grote hoeveelheden bewijsmateriaal en vaardige kruisverhoren voor de Administrative Court, Court of Appeal of de Supreme Court, waar zij nieuwe en complexe rechtsvragen bepleit. Phillippa werd bij de Chambers and Partners UK Bar Awards van 2019 bekroond als ‘Human Rights and Public Law Silk of the Year’ en bij de Legal 500 award voor Civil Liberties and Human Rights Silk, 2020. Ze wordt in Chambers and Partners 2023 geïdentificeerd als een toonaangevend expert op het gebied van publiekrecht, burgerlijke vrijheden en politiewetgeving. Zij is een ADR Group Accredited Civil and Commercial Mediator. 
  3. Phillippa Kaufmann KC werd gevraagd te valideren dat het openbare document een accurate weergave was van de belangrijkste bevindingen. Haar werd niet gevraagd zich uit te spreken over de wijze waarop het onderzoek was opgezet/uitgevoerd.

Bekijk het openbare document hier.